HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

FORELØBIG BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 25. nov. 1838.

   Det er min Hensigt, saafremt en Subskription yder tilstræk-
kelig Understøttelse dertil, at foranstalte Hvad jeg hidtil har
forfattet saaledes, i Beraad med competente Mænd, formet og
udgivet, som jeg ønsker det overantvordet Fædrelandets Litera-
tur. Nogle inden dennes Omraade anseede Landsmænds Op-
muntring til at samle Hvad jeg i en Deel Aar har spredt om
mig af forskjelligartede, især lyriske Poesier, saavelsom Hensyn
til egen og Andres Kritik, giver denne vidtløftigere Plan sit
Tilvær. Lader det sig tænke, at noget Saadant engang dog
vilde skee, vilde Forfatterens eget Øje og nærmere Adgang til
Pressen ikke agtes overflødige. Derfor -- Haanden paa Værket
eller dog paa Forsøget!
   Uagtet jeg ikke betragter dette som noget økonomiskt Anlig-
gende, maa jeg dog forud erklære, at det kun kan gaae for sig
ved en betydeligere Subskription end ellers almindeligviis er
Tilfældet hos Os, naar Spørgsmaalet er om blot æsthetiske
Arbeider. Og den Henvendelse til mine Landsmænd, jeg nu
foretager mig, er saameget misligere med Hensyn til sit Udfald,
som jeg ikke venter andet end at see det lagt Hindringer ivejen
fra mange Kanter, og som jeg ikke kan give dem, der ville
fremme det, andet Overslag over hvad det vil koste, end at
Prisen pr. Ark ikke skal overskride den almindelige. Hvor-
d.III,b.3,s.399   mange Ark den hele Udgave vil komme til at omfatte, kan jeg
heller ikke nu bestemme, og det lader sig ogsaa vanskelig gjøre
med nogen Vished ved et Arbeide af denne Beskaffenhed før
man er langt inde i det, og seer Enden. Det religiøse Poem
"Skabelsen, Mennesket og Messias" vil saaledes undergaae en
Behandling, der sandsynligviis ogsaa betræffende Omfanget vil
gjøre det tilgjængeligere; og af Andet, da vil Adskilligt ikke
blive simpelthen at optage. Jeg sender da ogsaa denne Be-
kjendtgjørelse kun foreløbigen ud, forat erfare af den Modta-
gelse, den har mødt rundtom i Landet, om det er værd, at jeg
hefter mine Tanker videre paa dette Forehavende. Landsmænd,
som personligen interessere sig derfor, ville maaskee have den
Godhed, fra sine Egne at meddele mig i saa Henseende nogen
Underretning eller rettere Veiledning; thi jeg føler for vel, at
det Arbeide, at gjennemlæse -- der er endda nogen Interesse
ved at det maa skee kritisk -- Alt hvad man selv har skrevet,
trænger til en varmere Modtagelse fra mangen Haand, end den
man kan tælle sig til i udfyldte Subskriptionsplaner. Disse
komme Forlæggeren ved -- en Bistand jeg ogsaa maatte have,
og som jeg ikke vil mangle, naar Foretagendet møder Bifald
i sin Idee, og saaledes ogsaa tegner sig godt for ham. Min skal
Glæden og Æren være, om jeg kan siges indtil dette Punkt
i mit Liv at have givet mit Fædrelands Literatur Noget, som
fortjener at opbevares. -- Jeg har tænkt først at levere de
lyriske og mindre Digte samlede i eet Bind, stor Format, Ska-
belsen, Mennesket og Messias i det andet, Siful Sifaddas Farcer,
Satirer og andet dermed Eensartet i det tredie, og de Dramaer,
jeg hidtil har forfattet, i et fjerde, sluttende sig i Format til
Hvad, der senere i samme Digtart maatte komme fra min Haand.
Senere Lyrik vil med samme Lethed i Tiden kunne lade sig
slutte til det Hele, der lader sig udføre efter denne Plan i Løbet
af et Par Aar. I Tilfælde af nogen nærmere Indbydelse, vil
deri blive at bestemme, om Arbeiderne skulle udkomme hefte-
viis, som nu er meget i Brug, samt hvorvidt Subskriptionen er
forbindende for det Hele eller enkelte Bind, der ogsaa hver for
sig udgjøre noget Afsluttet.
Grønlien ved Opslo i Novbr. 1838.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE