HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM TEATERCENSORER UTENFOR
TEATERDIREKSJONEN]
Christiania Intelligentssedler 13. okt. 1840.

   Den venskabelige, men indiskrete, Forfatter af Opsatsen i
Igaarsbladet, undertegnet "Nogle Aktieeiere osv." tør maaskee,
under hvilkensomhelst Sammensætning af Theaterdirektionen,
finde nogen Beroligelse i Undertegnedes Tro, at det aldrig vil
blive nogen Forfatter paa Forlangende negtet at faae sit Ar-
beide censurert af Mænd udenfor Direktionen. Imidlertid var
det, under de nærværende Omstændigheder, neppe overflødigt,
om Repræsentantskabet fattede en Beslutning hensigtende til at
garantere denne naturlige Ret og til Anordning af hvorledes
disse Censorer skulde vælges. Af Repræsentantskabet, det er
klart; men om permanent for Aaret eller ved hver Leilighed,
det maatte æskes? om paa Forslag fra Direktionen og Forfatter,
eller direkte ud af Publikum? -- disse Spørgsmaal ville da
ogsaa blive afgjorte med Hovedtingen: Indrømmelsen af Garan-
tier for Forfattere, i Almindelighed og med specielle Hensyn,
for at de kunne erholde en Censur, der ikke taaler engang
Skinnet af Partiskhed. Der er alligevel, efter Antagelsen af et
Stykke, en vid Mark tilbage for Chikanerne; men ogsaa disse
blive lettere at bære, naar man er bleven saa vant til Tilside-
sættelse for Forfattere, der have mindre at paaberaabe sig med
Hensyn til Theatret og dets Interesse, som Undertegnede er
bleven det under den aftrædende Direktion i Salomons Tid
og ikke i Rehabeams, der nu synes at skulle begynde.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE