HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 27DE AUGUST
Tønsbergs Merkur 31. aug. 1840.

   Jo længer man kommer op i Landet, jo herligere staaer Grø-
den. Det ofte saa haardt medtagne Østerdalen har aldrig seet
saadan Overflødighed; og da Jernnætterne ere vel over, er der
Haab om at faae noget Godt af denne Herlighed, som nu fryder
Alles Øine. Paa nogle Steder, hvor Ageren har staaet altfor
d.III,b.3,s.443   frodig og i Nedhælde, har den dog lagt sig uigjenkaldeligt; men
Sol og Vind virke dog ogsaa paa disse Masser. Rust og Meel-
drøie vil man have opdaget som temmelig hyppig paa Bygget
og Hveden, hvor denne findes.
   -- Reisende kunne ikke noksom rose Mjøsdampbaaden saa-
ledes som den ligger under Dækdrivning paa Mindebugten. Den
er ikke saa liden, som man maaskee troer, da den er l l/2 Fod
længer end "Constitutionen," som dog i endnu betydeligere For-
hold er bredere. Maskinmesterne, der skulle indsætte det fixe
og færdige Maskineri, ere endnu ikke komne af uforsvarlig Man-
gel paa Remisse. 50 £ ere dog nu komne over. Det er en lidet
opbyggelig Tanke, at Landet ikke tæller En, som man tør an-
betroe at sætte Maskineriet ind, saaledes som dette Stykke for
Stykke staaer der.

   -- Lektor Chemiæ, Hr. Thaulow, er i disse Dage kommen til-
bage fra Eidsvold, hvor han har anstillet Analyser over Sund-
hedsbrønden paa Gjæstgiveriet Eidsvoldbakken, der have ledet
til glimrende Resultater. Brønden giver nemlig i stærke For-
hold Jern, Kulsyre, og Svovlvandstofgas, saa den er en af de
saakaldte Suurbrønde. Den har ogsaa allerede i denne Brønd-
og Badeindretningens første Sommer udviist de meest held-
bringende Virkninger paa stærke hysteriske, hypochondriske og
krampagtige Tilfælde. Der kan ogsaa erholdes Bad af Brøn-
dens Vand, ligesom ogsaa varme og kolde Douchebad i det
egentlige, noget fra Brøndhuset beliggende, Badehuus. Omegnen
er af henrivende Skjønhed, og Badelivet maa vinde i Behage-
lighed, om Mjøsdampbaaden vil gaae derned. Dette siges dog
endnu at være problematisk af Frygt for drivende Tømmer-
stokke -- en Betænkelighed, som maa synes Enhver taabelig,
der kjender noget til de Besværligheder, Dampfarten er udsat
for paa andre Floder, hvor, som f. Ex. i Donauen, Strømlejet
hvert Øieblik forandrer sig. Mjøsbaaden, som man har hørt
nævnes Dale-Gudbrand, Halfdan Svarte o. s. v., har ellers endnu
ikke erholdt noget Navn, ikke engang ved Afløbningen af Sta-
belen. "Dale-Gudbrand-Navnet" falder deels ikke Hedemark-
ingerne, af provinciel Iversyge, behageligt, deels har det stødt,
fordi gamle Gudbrand var en strid Hedning. "Navnet maa beroe
paa et godt Indfald under Pokulationen, naar den første Gang
d.III,b.3,s.444   gaaer," meente Inspektøren ved en Leilighed forleden. "Vel,"
sagde en tilstedeværende Dame, "saa lad den da hedde "det
gode Indfald.""
   -- De gamle Kammerjægere, Hofkammerjægere Hofrotte-
fængere skulde man troe var en af de med det forsvundne Aar-
hundrede indgangne Dignitater; men i denne Tid gjæstes dog
Hovedstaden af en Hofkammerjæger Meyer fra Wien. Det er
da rigtignok en Stad, hvor det Gammeldagse holder sig bedst.
Om han virkelig jager paa Lofterne efter sit skjærende Vildt,
veed Referenten ikke; men han skal gjøre glimrende Affærer
med sine Rottegivte. Saaledes skal en Brænderieier have kjøpt
for 50 Spd., en Kjøbmand for 25, o. s. v. I 6 Aar skulle disse
Midler holde Utøi ude. Det falder ellers Nedskriveren ind her
at foreslaae Koloniseringen af Røskatte (Hermeliner) paa Sø-
boder og Magaziner, da disse i endnu høiere Grad end Katten
ere Dødsfiender af Rotter og Muus.

   -- Fra den Bonnierske Boghandling i Stockholm er i denne
Maaned averteret paa Svensk "Danmarks politiske Forbrydel-
ser imod (inom?) Norge." Sandheden har Haarrørskraft; den
siiger med Vandets langsomme Sikkerhed igjennem Sandstenen.

   -- Hovedstadens Borgerofficierkorps har gjort et Valg til
Stadshauptmand, som viser, at det maa have været i betydelig
Forlegenhed, idet det har erklæret sig for en Kjøbmand, hvis
meest udmærkede Egenskaber ere, at han er Kapitain af Korpset
og af en landlig Simpelhed i Tale og Manerer, der gjør den be-
kjendte, netop derfor saa populære, nordamerikanske General
Havistons "Western-Simplicity" tilskamme. Man venter Exer-
ceermajor Ytteborg, der togange nu er bleven tilsidesat ved
dette Valg, med Frygt og Bævelse tilbage fra England omtrent
som Katten, der finder Musene dandsende paa Bordet.

   -- Dødheden i vort politiske Liv, den blinde Tiltroe til, at alt
gaaer ganske fortræffelig klogt og retfærdigt til i alle Departe-
menter, viser sig ogsaa i Hovedstaden i den liden Fremgang,
som Hr. Daa's Oppositionstidende "Granskeren" endnu har havt.
Og dog kan man ikke paa en nemmere Maade faae den er-
kjendte Mangel og Savn af et saadant Blad, der hidtil kun
har manglet Redacteur for at komme i Gang, dækket og til-
fredsstillet, end naar en saa dygtig, med alle sine Skjæretænder
d.III,b.3,s.445   udrustet, Mand fremtræder frivillig og, som det synes, med
stemplet Kald til et saadant Hverv. Rygtet om Kand. juris
Kroghs Deeltagelse har ellers ikke bekræftet sig; men Daa gran-
sker nok alene.
   -- Det glæder Ref. at kunne berette, at Kapt. Mariboes Sund-
hed er allerede paa Hospitalet i Schlesvig saa heldig restitueret,
at han allerede forlængst er Reconvalescent. Dog vender han
først tilbage næste Aar.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE