HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 4DE OKTOBER
Lillehammers Tilskuer 17. okt. 1843.

   Der berettes, at General Wedel har paa sin Hjemreise gjen-
nem Tyskland faaet Ordre til at indfinde sig hos Hs. M. Kongen
d.III,b.3,s.558   i Stockholm uden først at tage over Christiania. Maaske dette
har givet Anledning til Rygtet om Generalens Ansættelse som
Ministerresident i Wien. Vil ikke han, hedder det, skal Ansæt-
telsen tilbydes Generallieutenant Mansbach.
   -- Bladet "Den Constitutionelle" skal være kjøbt af Redak-
tøren, Kand. jur. A. Munch af dets hidtilværende Eier Boghand-
ler Dahl -- en farlig Spekulation under alle Omstændigheder;
men især dersom virkelig Udgivelsen af et nyt Dagblad af Stør-
relse som Aftonbladet og til ringere Priis end Morgenbladet og
Den Constitutionelle, realiseres fra det Guldberg-Dzwonkow-
skiske Bogtrykkeri.

   -- Kjøbet af Gaarden Blinderen er gaaet op igjen paa den
haarde Betingelse, at Sælgeren, Oberst Wolff, har maattet betale
Kjøberen, Kjøbmand Jac. Dybwad, to tusinde Spd. Contant.

   -- Forleden Aften hændte det, at vor Kommandant, General-
adjutant Krohg, ved civil om Aftenen at ride tilbage fra sit
Landsted, blev af nogle berusede Bønder fra Asker styrtet fra
Hesten udepaa Ruseløkveien, som de spærrede med sine Vogne.
Kommandanten og hans Følgesvend, som ogsaa var tilhest, fik
imidlertid hentet et Par Ordonancer tilhest, og sammen forfulgte
de nu med Kommandanten i Spidsen, Bønderne en Miilsvei til
Stabæk, hvor de bleve grebne.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE