HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 11TE SEPTEMBER
Lillehammers Tilskuer 19. sept. 1843.

   Daguerreotypisten Steltzner gjør med al sin Dyrhed bril-
lante Affærer. Han kan næsten ikke overkomme alle Bestillin-
gerne. Man ymter dog om, at de bedste af hans Plader skulle
allerede være opbrugte, saa han i en Hast maa præparere nye.
Hans Priser i vore svære Penge ere dog overdrevne, idet han
tager 4 Spd. for et Portræt og saa videre 2 Spd. for hvert An-
sigt i Gruppen, om en saadan forlanges. I Udlandet ere Priserne
næsten enfjerdedeel billigere. For Udlændinger vedbliver Norge
at være et sandt Canaans Land.
   -- Hver Søndag pleier et privat Postbud at hente Posten
m. m. herfra Byen til Enebak. I Sommer engang gik Manden
saaledes afsted med nogle og tyve Spd. paa sig for dermed at
betale henved et Snees Daler paa Rigshospitalet, samt for Resten
at indkjøbe diverse Artikler. Dette udrettede han, lod de ind-
kjøbte Sager bero i en Boutik, gik ud i Byen; men -- er senere
ikke kommet tilsyne. Man har derfor Mistanke om, at han er
myrdet, og af et Par Personer, som i denne Tid ere under Til-
tale i Enebak for Tyveri.

d.III,b.3,s.556      -- Den 12te Septbr. Ole Bulls Koncert igaaraftes i den store
Frimurersal var overordentlig stærkt besøgt; og det vil vel sige
af en 1000 Mennesker. Publikum vidste, at det var en Afskeds-
koncert; det vilde endnu engang se ham, høre ham og sige ham
Farvel. Koncerten var ogsaa i Udførelsen, saavel fra Orchest-
rets Side under Schrumf som fra Virtuosens Side i alle Hense-
ender glimrende. Den lille tolvaarige Pianistinde klarede ogsaa
sin Andante con variationi af Beethoven til største Tilfredshed.
Da Bull endte sin Tarantella gjenlød Salen af Bravos, Dakapos
og Farveller, hvorpaa han endnu engang gav samme og da han
derpaa fremkaldtes under de samme Raab, improviserede han
paa det genialeste en Række af nationale Melodier, Hallinger
o. d. som endte med Bjerregaards Nationalsang og en paa Violi-
nen langthendøende Efterligning i Flageolettoner af et Luurspil.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE