HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


IDEE TIL EIDSVOLLMINDET

[Med samme billede som i "For Menigmand" nr. 5, se s. 39.]

Statsborgeren 27. okt. 1836.

   Hidtil er af 299 forsendte Planer til Eidsvollmindet indkom-
met 28, hvorpaa, iberegnet Subskriptionen her i Byen, hvilken
dog endnu ikke er afsluttet, findes tegnet omtrent 1800 Spd.
De Byer og Præstegjeld, hvorfra Planerne ere remitterede, ere:
Holmestrand, Tønsberg, Kragerø, Stavanger, Kristiansund, Fred-
riksværn, Røraas, Throndhjem, Egersund, Laurvig, Røgen,
Onsø, Borge, Nissedal, Hurdal, Grue, Reendalen, Fjeldberg,
Krogstad, Borgund, Nordre Oudal, Næsset, Hedrum, Hitterdal,
Land, Sellø, Sunddalen og Klep. Fra de færreste ere Bidragene
indsendte, da udtrykkelig Anmodning ikke er skeet derom ved
Indbydelsernes Oversendelse. Imidlertid vil det dog være hen-
d.III,b.3,s.39   sigtsmæssigt om Samlerne ogsaa med det Samme vilde være
uleiligede med at indsamle og remittere Bidragene. Med det
Første vil vel et Møde vorde afholdt her i Staden af Udstederne
og Subskribenterne, hvorefter Subskriptionen rimeligviis vil
vorde udvidet ved flere Planers Forsendelse. Der er nemlig
altfor faa deraf i Cirkulation; her i Hovedstaden nemlig kun en,
der har været bragt omkring af et dertil antaget Bud, samt en,
hvorfor En af Udstederne privat har sørget. De sidste Maane-
ders Begivenheder kunne ikke andet end yderligere indskærpe
den nationale Vigtighed af at Konstitutionsmindet kommer
istand. Man har i Sverig ganske godt indseet det med det
samme onde Øje, som rinder i Graad over Foreningen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE