HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NOTITZER OM LOFTHUUSSAGEN

(Indsendt.)

Morgenbladet 18. april 1838.

   Christian Jensen Lofthuus, den nedenæsiske Almues kjække,
men ulykkelige Talsmand mod Datids Embedsmænds Under-
trykkelse, fangedes af Capt. Hammer ved Forræderi i Lillesand
15de Marts 1787 og hensad udomfældt paa Agershuus til sin
Dødsdag 13de Juni 1797. Denne Hammer blev til Løn for sin
Daad General-Veimester i Bergensstift, og fik 1) en anseelig
Gratifikation, 2) 200 Rdlr. aarligt Tillæg i Gagen og 3) Majors
Charakteer. Hvilken Vigtighed Regjeringen tillagde denne Sag,
og hvorledes den lønnede sine Creaturer sees endvidere af en
Liste, Justitsraad N. Schytte har efterlagt sig, over "dem, som i
Anledning af Chr. Lofthuus's Opløb ere blevne deels befordrede
deels belønnede", nemlig, ifølge hans Inddeling i 5 Classer;
I Classe til Stiftsbefalingsmænd og Amtmænd................ 8
II --       - Generalveimestere og dertil hørende.................. 6
III --       - Fogder og Sorenskrivere................................ 8
IV --       - Told-Officianter og didhenhørende................... 5
V --       - Andre Befordrede og Belønnede....................... 9
                  Tilsammen til Lofthuses Dødsdag 36
Dette var nu Følgerne for Embedsmænd og Andre udenfor
Bondestanden; men hvilke vare de for denne? Alt blev som
før, og dens Talsmand døde fjernt fra dem i Lænker, udømt
ved Høiesteret, men dømt ved Commission af den danske Adels-
mand, Stiftamtmand Moltke, den royalistiske Normand Confe-
d.III,b.3,s.386   renzraad Colbjørnsen, Adelsmanden Assessor Sommerhjelm og
Sorenskriver Aars, til Slaveri paa Livstid. Man bør haabe, at
hans Landsmænd snart reise denne norske patriotiske Martyr
et Minde, der kan overantvorde hans Had mod Undertrykkelse
i Aar til Efterslægten.
   At han erkjendtes for en Martyr viser følgende Inskription,
som fandtes en Morgen strax efter hans Begravelse, malet paa
et rødt Bret sat paa Graven:


           "Gyseligt Minde efter Christian Lofthuus,
                 som paatog sig at tale Fortrængtes Sag;
           men ulærd stødte an mod Lovene,
                 smiddet i Lænke til en Klods og saaledes
           som Statsfange af Landet underholdt i 10 Aar,
                 uden at nyde endelig Dom.
           Martyr! din frie Aand møde mange dine Lige,
                 der leede fordi de vilde vel!"

De Bevægelser, Lofthuus stod i Spidsen for, nævnes i et gam-
melt Manuskript som det tredie Opløb i Nedenæs i Løbet af
et Aarhundrede. Det første skede i 1688, det 2det 1752 og det
Lofthusiske 1787. Saa stort var Trykket. Interessant og i mere
end een Henseende nyttigt vilde det være om Alt vedkommende
Lofthuus Sammenhængende blev udgivet. Det vilde være en
passende 17de Maigave. Ellers tillader Inds. sig at henlede de
historiske Samlingers Redaktions Opmærksomhed paa det pas-
sende Bidrag, som en historisk Behandling heraf vilde udgjøre.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE