HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM WERGELANDS FORSØK PÅ Å TALE PÅ
STUDENTERFESTEN 2. SEPT.]
Morgenbladet 5. sept. 1841.

   Mod Morgenbladets lavsindede Behandling er min Uvilje
ikke udsat forat bruse over. Jeg tør i Meningen herom maaskee
endog besidde Sympathier imellem dem, der den 2den Septem-
ber ikke vilde tilstede mig at fremsætte en Toast for Universi-
tetets ældste Professorer. Da Mange dog fandt denne meer
d.III,b.3,s.523   passende end en mangfoldige Gange gjentagen for en enkelt
Yngre, kan denne Opposition, om end høirøstet nok, neppe have
været saa almindelig, som Morgenbladet siger, og jeg burde da
vistnok heller have viist en Kulde, som det nok skal lykkes mig
at erhverve, hvormeget man end gjør forat holde Pirreligheden
vedlige.
   4de Septbr.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE