HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 13DE AUGUST
Lillehammers Tilskuer 22. aug. 1843.

   Paa Ulykkesefterretninger lide vi ingen Mangel. Iforgaars
eller igaar skulle trende Selvmord være forøvede, hvoraf det ene
er eet af Budene ved Høiesteret, der fandtes af sin egen Kone
at have hængt sig paa et af Arkivskabene i selve Salen, som nu
staaer ledig under Ferierne. Aarsagen skal have været Æng-
d.III,b.3,s.552   stelse over en Protokol, som han feilagtigen troede forkommet.
Men endnu sørgeligere var det Budskab, som iforgaars Aftes
naaede Byen. Endeel Damer, der befandt sig i Besøg hos Bureau-
chef Ingstad paa Gaarden Høvig, en Miil herfra, havde søgt et
eensomt Sted for at bade sig i Fjorden. Men ulykkeligviis have
de fundet et Sted med Tverdyb, saa først de to Fruer Ingstad og
Thomle glider ud og forsvinde med eet, og dernæst Sidstnævntes
Søster, der vilde redde. En paa Stranden tilbageværende Dame
gjorde vel Anskrig; men det varede dog en Tid før der kom Folk.
Alligevel fandt Lægen, som tilfældigviis kom reisende forbi i
Nærheden, Livstegn hos Jomfru Smith; men Aareladning og
hvad øvrigt der anvendtes forblev frugtesløst. Ligene, som ere
fundne, skulle formodentlig samtidigen begraves.
   -- Da Artilleriet forleden rykkede herind fra Frederikstad,
saae man det første Gang med de nye Kasquer eller Hjelme
istedetfor de tunge, uhensigtsmæssige Chakoer; og de toge sig
saa godt ud, at Pøbelen animeredes til at ledsage de Indryk-
kende med levende Hurraer. Imidlertid har man fra Officerer
hørt beklage, at dette Bedækningsmiddel ikke er luftigt nok.
Det preussiske Artilleri skal i Pullerne have smaae Lufthuller
og desuden Hjelmene noget mere ophøiede.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE