HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

GABESTOK I MOSS

(Indsendt.)

Tønsbergs Merkur 25. okt. 1840.

   Dersom Hovedstadens store Blade have store Tanker om
sig selv, saa synes de dog ofte ikke bedre udstyrede med Øine
end Muldvarpen. Hvem skulde saaledes troe det muligt, at den
barbariske, forlængst af Tidsaanden med Afsky banlyste, Gabe-
stokstraf
skulde kunne udføres ved høilys Søndagmiddag uden-
for Mosse-Kirken, og under Omstændigheder, som dem, der for-
tælles, uden at hine respektive Tidender skulle faae baade egne
og Almeenhedens Øine for hvorledes det dog egentlig har sig
med oss. Ja Gabestokstraffen er anvendt i Moss -- som der
siges -- ifølge en gammel Forordning, alene paa Amtmandens
Diktamen, skjøndt dette falder ligesaa utroligt ved nøjere Efter-
tanke som selve Exekutionen ved første Anhørsel. Nøjere Efter-
retninger om Sammenhænget og Faktum kan nu vel Publikum,
om ikke efter denne Purren, vente sig i hine store Blade, at
sige efter Tid og Leilighed; men indtil da, holder Inds. det for
rigtigst at meddele Sagen saaledes som den er kommen til ham
fra Moss. Angjældende var en fra Advokat Hjelm bortløben
Tjener. Sat i Gabestokken foran Kirken kaldte Dette natur-
ligviis Folk til, der gav sin Uvillie Luft i adskillige høirøstede
Udbrud og lagde sin Medlidenhed med den Ulykkelige for Da-
gen ved at give ham Penge. Forat forhindre disse Sympathier,
der forekom Øvrigheden altfor levende, fortælles der at Borger-
milits maatte tilkaldes forat slaae en Kordon om Gabestokken,
hvor Politi og Vægtere ikke havde formaaet at holde Folke-
massen borte. Beretteren lagde rigtignok til, at Gabestokstraffen
aldrig har været gaaen af Brug i Moss; og saaledes har man
bedre forat forklare sig de to Mosseblades Taushed end, som
d.III,b.3,s.463   sagt, hine store Blades, til hvem det synes ubegribeligt, at denne
skandaløse Historie ikke skulde være kommen. Skulde de maa-
skee finde, at Sagen er for ubetydelig (skjøndt det vil Inds.
ikke troe) tør man tage sig den Frihed at henlede den ærede
"Granskers" Opmærksomhed paa denne Rest af Barbariet 6
Mile fra Hovedstaden, der synes at give den noget parafrastiske
Oversættelse af
"antiqvitus fecit hominem mos"
"i gamle
Dage var der Mennesker paa Moss," baade Grund og Medhold.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE