HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[OM "FOR ARBEIDSKLASSEN"]
Christiansandsposten 2. juli 1840.

   Med forbindtligst Tak for den Interesse De ogsaa har viist
for de to æsthetiske Arbeider, De har aabnet Deres Spalter til
Subskription paa i min Fødeby, giver Deres Bemærkning, at man
der har Ulyst til enhver Subskription, fordi man endnu ikke har
seet noget til de Explr. af mit Blad "for Arbeidsklassen", hvor-
paa flere ærede Medborgere havde den Godhed at tegne sig til
et betydeligt Beløb, mig Anledning til at erklære, at Aarsagen
dertil ligger alene deri, at Forlæggeren ikke dristede sig til for
tredie Gang at optrykke Bladets første og andet Nr., som anden-
gang ganske udtømtes med de 100 Explr., som afsendtes til
Christianssand for Enkeltmands Regning, før kgl. Resolution
maatte falde paa den ansøgte Portofrihed. Denne, hvis yder-
ligere Paaskyndelse ikke stod videre i Udgiverens Magt, end
ved gjentagende at forhøre sig -- og dette undlodes da heller
ikke -- faldt først under 6te Ds., hvorpaa først et Nr. viste sig
og Nr. 1 & 2 strax toges under Pressen. Det forlader samme
idag eller imorgen, hvorpaa Forsendelse af alle hidtil udkomne
Nr. strax vil finde Sted. Det beroede paa Portomoderationen,
hvorvidt Forlæggeren vilde give sig i nogen Maade videre af
med Bladet; Expeditionen ligger udenfor min Ressort, der ind-
skrænker sig til, uden Godtgjørelse at sørge for Bladets Indhold
og Correktur, og dette Indhold er afpasset saaledes, at Tiden,
hvori det læses, er af mindre Vigtighed. Forsendelsen til Chri-
stianssand af 310 Explr. af de udkomne 10 Nr. vil, uagtet Porto-
moderationen, dog sandsynligviis skee tilskibs, men siden regel-
mæssig med Posten. Bekjendtgjørelsen i Morgenbladet fra Udg.
og Forlægger bringes herved i behagelig Erindring.
Ærb. osv.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE