HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 12. okt. 1837.

   -- Aviserne have repeteret, hvorlunde der en Dag i forrige
Maaned skede dobbelt Alliance mellem Familierne Wedel og
Løvenskjold, idet Kammerherre og Legationssekretær Løven-
skjold viedes i Sems Kirke til en Datter af Baron Wedel paa
Ellinggaard, og nok en Søn af Statsministeren, der er Cand.
juris viedes til Grev Wedels Datter, Comtesse Caroline. Der
kan dog intet mærkværdigt være herved uden den Betragtning,
at Adelskabet er slut for disse Slægtgrenes Vedkommende, for-
saavidt de maatte udbrede sig. Brylluppet eller -- for at be-
hage Hs. Excell. Statsministeren -- Bilageret skal ogsaa være
bleven feiret med al den Pomp, et uddøende Adelskab fortjener,
forat kunne gaae over imellem Tidens lysende Erindringer.
Bønderne i Omegnen og Bymændene i Tønsberg illumminerede
saa, at en Brandofficiant paa sidste Sted følte sit Hjerte søn-
derslidt af Angest for Byen for Ildsvaades Skyld og af pligt-
skyldig hengivenhedsfuld Lyst til at tænde i hos sig Selv. Da
hviskede en Ven ham noget i Ørene, og Lysene tændtes. Men
da nu Vinduerne straalte, bankede en raa Sjouer paa den klare
Rude, og en grov Stemme hørtes at raabe: "illumineer du kun
iqvel, saa bliver du Toldbetjent imorgen". Pøbelen har ofte
sund Forstand. Og man kan aldrig gjøre noget i Fred.
   -- En Anonym opfordrer i Intelligensedlerne for imandags
Stiftsprovst Munch til at lade trykke den "smukke og aandrige"
Tale, han skal have holdt i Kristiania Kirke sidste Søndag,
sigende at det vist vil glæde Mange. Det er en grusom Spot.
Stiftsprovsten gjør det vist saa godt han kan.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE