HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

Henrik Wergeland"

BRÆNDEVINET
Morgenbladet 6. april 1845.

   Sandelig, jeg fik Lud igjen for min Saapespiritus; men hvor
skarp den var, har den dog ikke ganske gjort mig blind for
Brændevinets indtil Uundværlighed gaaende store Nytte i Fol-
kets almindelige Økonomi. Det bruges til tusinde Ting, om det
end forsvinder fra Bordene. Saapespiritusen kan sikkerlig ikke
erstattes ved nogen endnu opfunden Ting; og, forat anføre et
Tilfælde, der hyppigt paakræver let Adgang til Brændeviin,
vil jeg blot erindre om, at Vaskning med almindeligt Brændeviin
og Vand er det ypperste og alment brugte Forebyggelsesmiddel
mod de fæle og farlige Liggesaar, hvorfor sengeliggende Syge
d.III,b.3,s.638   og Gamle ere saa udsatte. Og i hvor mangt et Huus findes ikke
en Saadan henliggende?
   Naar Fornuften løber sig Buler i Panden, har den netop lige-
saa
[godt]
af lidt Spotsalve som den brudte Hest af Saape-
spiritusen.

   Om Udelukkelsesforslagets Fremsættere og dets Understøtte-
res redelige Mening tvivler jeg ingenlunde. Men kloge Høns
kunne ogsaa værpe i Nesler; og komme slige Æg til Udklæk-
ning, da ville følgende Basiliskarter oversvømme Fædrenelandet:
Rystende nærvesvage Kaffedrikkere indtil Udsvævelse, Bimpere
af giftig Portviin a 20 &bmskilling; Flasken,1 Godtkjøbspatrioter formedelst
svage Maver, Hyklere, Angivere, Spioner, Smuglere, Smugbræn-
dere, Meenedere og -- lidenskabelige Drankere. -- Da vil Dram-
men smage den Nøktre!

1  tilbakeDisse Portviin- og Maderasorter fra 20 til nogle og 30 &bmskilling; Flasken anbe-
fales baade Sundhedspolitiets og Maadeholdsselskabernes Opmærksomhed
-- de Sidstes fordi de umiddelbart under Bridselens Dække i disse Portvine
ville træffe paa det Væsen, de bekjæmpe. Maderaerne, som tilligemed Skil-
lingsportvinene skulle have vundet rivende Afsætning siden Brændevinen
kom i Foragt, indeholde ligeledes Brændeviin som Hovedbestanddeel. Men
hvilke befinde sig ellers i disse Vine? Meget af den Mjød, som fortæres,
bestaar ogsaa af bare Brændeviin og Honning. Og saaledes kan det respek-
tableste Medlem af en Afholdenshedsforening have Djævelen i Livet inden
han veed Ordet deraf.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE