HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


d.III,b.3,s.497  
ULTIMATUM
Morgenbladet 1. mars 1841.

   Jeg har før, men som det synes forgjæves, i dette Blad for-
klaret mig om det Gratiale af hans Majestæt Kongens Kasse,
hvormed man nu, under Navn af Hofpension, har saa travlt fra
saamange Kanter. Frøerne qvække i Sumpen. Men jeg vil
gjerne indlade mig paa en yderligere og aldeles udtømmende
Forklaring, fordi den ogsaa vil yde et Bidrag til hiin ædle Per-
sonligheds Karakteristik.
   Det var ikke bleven ubemærket af hans Majestæt, at jeg i
Løbet af 10 Kandidataar havde udgivet endnu flere Almue-
underviisningsskrivter. Derfor og for at arbeide i samme Ret-
ning,
lod hans Majestæt mig i 1839, uansøgt, naadigst tilsige
et toaarigt Gratiale af 200 Spd., der opførtes under denne ud-
trykkelige Betingelse.
Jeg udgav da, foruden et Par Smaaskriv-
ter, Bladet "For Arbeidsklassen"; og da dette Foretagende
vandt hans Majestæts Bifald, og jeg fremdeles, uagtet mange
Ansøgninger om Kapellanier, var uansat henimod Udløbet af
den fastsatte Tid, behagede det Høistsamme, med Tillæg af
100 Spd., at udvide denne endnu til to Aar, i hvilken naadige
Forføining hans Majestæt ikke har villet, at min senere Ansæt-
telse skulde gjøre Forandring.

   Kan man nu forstaae det?
   Men endog om jeg ikke havde skrevet andet end i poetisk
Retning -- er det da saa usædvanligt, at saadanne Forfattere
nyde en Understøttelse af Stat eller Konge? Selv Danmark er
i denne Henseende liberalere end dette mit og Uskjønsomhedens,
men ogsaa Ærlighedens Fædreland.

   27de Febr.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE