HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 19. mars 1837.

   Hvorofte faae vi ikke Bekræftelse paa, at det staaer sig slet-
tere med vor indre borgerlige Frihed, end vi ville tilstaae for os
selv og Andre! Til dette Bedrag støtte Fremskridtenes og Re-
formernes taabelige Modstandere sig; paa denne Illusion bygger
den bornerede Egennytte med det falske patriotiske Ansigt, den
pukkende Uduelighed sig stabilistiske Ærestøtter i de af den
d.III,b.3,s.127   ængstede Usselhed dikterede Addresser imod enhver af Stor-
thinget tilsigtet Udvidelse i Næringsfriheden. Hvilken huul Skal
er ikke vor politiske Frihed, naar den ikke i sit Indre, i Na-
tionens Virken, udfyldes af den borgerlige Frihed i Næring og
Handel, som udgjør et Folks sande Velstandskilde, Liv og Marv!
Og hvoraf opfyldes vor politiske Frihed, som, ihvor bestænket,
dog glimrer os saa i Øjnene, men uden hiin indre Tyngde af
Kraft er Skildpadden, som Ørnene med Lethed skulle svæve
med over Klippespidsen -- hvoraf, uden af Indskrænkninger,
Monopoler og al indre Frihed spottende Love, der staae Egen-
nytten og Ufornuften til Tjeneste? Disse Betragtninger have
oftere faaet Anledning til at paatrænge sig os. Texten dertil
tør staae at læse ikke alene i Addresseagenternes travle interes-
serede Gesichter, men ogsaa i de kummerfulde Miner hos man-
gen Normand, der siger sit aand- og haandbundne Fædreland
Farvel. Men, at, i et Trangsaar som dette, den hensynsløse An-
vendelse af Monopolet ubarmhjertigen skulde stemple den i
Mangelens og Hungerens Aasyn -- det var mere end vi, vort
øvrige Bekjendtskab til menneskelig Nobelhed ibehold, havde
ventet. Morgenbladet No. 77 indeholder nemlig følgende:
   [Her følger en artikkel fra Morgenbladet om en landhandler i Solør som
"har -- formeentlig paaberaabende sig sit Kjøbmandsbrev -- ladet arrestere
over 250 Tdr. Byg" hos en gårdbruker.]

   Kristiania. Under 30te Mai 1833 yttrede 7de ordentlige Stor-
thing Ønske om "at der havdes et fast Pensions-Regulativ for
afgaaende Embedsmænd, og, saafremt det fandtes fornødent og
hensigtsmæssigt, da ogsaa for deres Enker og Børn, samt at det
som Følge heraf, maatte tages under Overvejelse, hvorvidt et
saadant Regulativ kunde blive at udarbeide og forelægge Stor-
thinget som Lovforslag eller paa anden grundlovmæssig Maade."

   Dette har nu, efter 3 3/4 Aars Forløb bevirket en Regjerings-
Indstilling til Hs. Majestæt, hvorefter Høistsamme under 2den
d., har befalet nedsat en Kommittee til at udarbeide et Forslag
til saadant Regulativ bestaaende af Dhr. Generalmajor Fangen,
Armeeintendant Meylænder, Professor Heiberg, Expeditions-
sekretær Hansen og Højesteretsadvokat Stang, hvem det over-
drages at udarbeide Forslag til Lovbestemmelser, angaaende i
hvilke Tilfælde eller under hvilke Betingelser de i Statens Tje-
d.III,b.3,s.128   neste ansatte Embedsmænd, de geistlige undtagne, skulle være
berettigede til ved deres Afgang fra Embederne at erholde Pen-
sion af det Offentlige, samt angaaende Størrelsen af denne
Pension, og om Samme skal indflyde dem af Statskassen, Op-
lysningsvæsenets Fond, nogen anden offentlig Kasse eller af
Eftermændene i de Embeder, som de fratræde.
   -- Jo, ganske rigtigt! Toldinspektøren i Kristiania har faaet sig
en Kontrollør og i ham en Medhjælp til at udføre det han selv
burde kunne gjøre, en Slags Lettelse under Armen eller en ny
Embedsmand ved Siden, som gageres med 1/2 Procent af samt-
lige Indtrader, Trælasttolden undtagen. Denne Embedsmand
modtager sine Instruktioner af Tolddepartementet og ansættes
for det første som Konstitueret kun under nærværende Aars
Skibsfart, hvorefter Regjeringen har at indgaae med Indstilling
om hvorvidt denne Foranstaltning har viist sig gavnlig. Den
Constitutionelle mener at Skaden er for indgroet til at nogen
Hjælp kan ventes. Og saa mene vi med. Thi den sidder dybt
inde i et Skal af Uvidenhed og Indbildskhed i saa tykt et Træ-
hoved, som kan sidde paa en Hals.

   [Her følger en beretning efter Morgenbladet om auksjonen som gjorde
Eidsvollsbygningen til nasjonaleiendom.]

   -- -- I Stavanger og omliggende 10 Præstegjelde ere indløbne
som Gaver til de formedelst Misvæxten Betrængte -- 1136 Spd.
6 &bmskilling;, samt 390 Tdr. Korn af forskjellige Slags og 25 7/8 Tdr.
Potatos.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE