HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[MORGENBLADET OM NIC. WERGELAND]
Den Constitutionelle 15. juni 1844.

   Det har behaget Morgenbladets Redaktør, Hr. Adolf Stabell,
i Morgenbladet for 11te ds. at meddele Publikum, foruden en
vansmagelig Byskrøne, der har sine sex Aar paa Bagen, den
d.III,b.3,s.595   højst vigtige og interessante Efterretning, at han -- tænk en-
gang! har hidtil været uvidende om at Provst Wergeland har
været Hofprædikant, og at dette ikke har været anmærket i
nogen Statskalender. Bagefter opdager rigtignok Hs. Ufeilbar-
hed, at han har debiteret en Usandhed i denne sidste Paastand;
men skulde dette bevæge ham til aabent at tilstaae, at saa var
Tilfælde? Nei -- med den samme Suffisance, der er Morgen-
bladsredaktionen eiendommelig under saadanne Omstændighe-
der, hedder det nu, at han nok har vidst, at det stod i den
sidste Kalender, men at det ikke har været anmærket i Hr.
Peckels foregaaende officielle Hof- og Statskalendere, som om
ikke hiin er ligesaa officiel som disse. Vore Statskalendere have
altid indeholdt Forglemmelser; men i Skrivter af Provst Werge-
land, der idetmindste ere 10 -- 15 Aar gamle, har idetmindste
Forfatterens Charge som Hofprædikant staaet at læse paa Titel-
bladet.
   Hvad skal man ellers troe om Hr. Adolph Stabell, naar Stats-
kalenderen samme Dag, han havde forgaaet sig, sendes ham med
Henviisning til Pagina og Anmodning om at rette Feilen -- na-
turligviis med Ærlighed og Oprigtighed -- og han saa opgiver,
at Provst W. rigtignok staaer opført i "Registeret" over Geistlig-
heden som Hofprædikant, og at han nok har vidst saadant før,
medens dette hans nye Opgivende aldeles ikke forholder sig
saa, idet nemlig "Registeret" kun er alfabetisk og Anførelsen
om Provst W. staaer i Hovedfortegnelsen over Statens Geistlig-
hed, midt i Statskalenderens Text, Pag. 96? Der staaer nemlig
saaledes at læse: "Nicolai Wergeland, Hofprædikant, Medlem
af N. O. til Eidsvold." Fy, Morgenbladsredaktør! At tilstaae
en Feil er ingen Skam. Husk dette idetmindste til en anden
Gang (som nok ikke lader længe vente paa sig) samt at Far-
brors 269de Skaal lyder: "Patriot og Retskaffen eet Begreb."

   Christiania d. 13de Juni.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE