HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 12TE OKTOBER
Tønsbergs Merkur 15. okt. 1840.

   En Følge af Uenigheden mellem Theaterdirektører og Skue-
spillere var de Førstes Aftakkelse. Men man har havt vanske-
ligt nok for at faae en ny Direktion istand. De Eneste, som
hidtil have været villige til at modtage Tilbud om Valg, har
været den uheldige gamle Theaterrecensent i den Constitutio-
nelle og -- General Wedel, der, som bekjendt, er saa brugelig
til Alt som et sort Skjørt. Hans liberale Borgersind, udmær-
kede æsthetiske Sands og Kundskaber, Agtelse for Literatur og
de skjønne Kunster og fremfor alt hans store Talent til det
Theatralske gjør, at man bare behøver at føje 4 Nuller til for
at have en Direktion saa mageløs fortræffelig som noget Land,
d.III,b.3,s.460   Rusland ikke at glemme, vilde kunne præstere. Nogle, som
tænke anderledes, sætte sit Haab til, at den Forstand, den sal.
Greve erholdt ved Fødselen fremfor Broderen, vil, efter at have
gjort sin Tjeneste i Livet, komme tilbage og ham tilgode.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE