HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 21. mai 1837.

   -- Syttende Mai feiredes i Hovedstaden med et betydeligt
Fyrværkeri paa Havnen, de Fattiges Bespiisning og Musik ved
Kroghsstøtten, som en Borger (Hr. Gartner Hansen) havde ladet
bekrandse. I Studentersamfundet var Middag, og derovenpaa
gaves paa det der indrettede lille Theater Forestillingen af
d.III,b.3,s.172   "Stockholmsfareren," et 17de Maistykke af Siful Sifadda, hvor-
efter Epilog af Student Sivertson. Hr. Hochbrandt gav sin Figur
i Stykket -- "Omnipotenzen" -- til almindelig Tilfredshed og
Enthousiasme. Æresmedlemmerne Statsrevisor Stabel og Advo-
kat Hjelm -- Jonas Anton! -- vare tilstede. En Mellemakt, som
stod i Samklang med Stykket og Epilogen var det, at 1ste Direk-
tør, efter Flagsangen, traadte frem med det af Hr. Hjelm til
Samfundet forærede emblematiske Horn og udbragte en Hilsen
for Flagets og Nationalærens varmeste Talsmand. Derfra til
Kroghsstøtten, som allerede havde havt sit store Besøg af Publi-
kum, der ikke havde glemt at forsyne sig med netop nok af den
af Morgenbladet saa anpriste Sindighed. I Luften herskede
derimod noget Vindighed senere paa Kvellen, saa Fyrværkeriet,
ihvorvel ikke mindre end ifjor, tog en hurtigere Ende. Fest-
kommitteen (som af flere Grunde end netop for 17de Mais Skyld
burde konstituere sig permanent)
havde ogsaa besørget, at Da-
gen hilsedes med Salutskud. (Og man skyder endnu idag den
l9de.) Hvor der fandtes et norskt Flag, var det oppe. To
svenske Skippere, som laa med Unionsflagget (og det hos den
Ene et falskt, hvori de norske Farver indtog kun 1/4 af den
øverste Qvadrat) strøg det paa Anmodning fra nogle af Publi-
kum. Publikum besidder mange Egenskaber, og iblandt andre
lagde det ogsaa en stor Færdighed i at fløite eller pibe for
Dagen, da den vagthavende Lieutenant, som førte Paraden med
Hornmusiken til Byens Vagt, ikke var at bevæge til paa ivrigt
Forlangede at regalere det med Nationalsangen. Musiken di-
mitteredes, og en for en pillede Spillemændene i raskt Fodtakt
sig bort langs Børsgjærdet, hvorpaa Publikum paastedet hjalp
sig med Nationalsangene. Hr Oberst Hagemann, som har lidt
for 17de Mai, bragtes dernæst et Vivat, hvormed Politimesteren
i al Venskabelighed erklærede sig for nogle Studenter ikke saa
ganske tilfreds. Snedkersvendene feirede Dagen i sit Herberg
under sin nye smukke Fane, hvori Løven ikke er forglemt. Af
Agers Sogneselskabs annoncerede Bal og Aftenselskab blev
derimod intet, skjøndt det er en Lovbestemmelse, at Dagen skal
højtideligholdes af det; men hos Formanden Hr. R. Vindern var
privat Selskab i den Anledning, hvor imellem andre Skaaler ud-
bragtes ogsaa en for det nye gjenfødte Norge og for de ulyk-
d.III,b.3,s.173   kelige Polakker. Fra Drammen, Arendal, Moss, Eidsvoll,
Skydsmo og nogle Bygder, hvor Dagen før ikke har været offent-
ligen feiret, haves Efterretninger om Dagens Festligholdelse paa
almindelig Maneer ved Rettens Bedømmelse, Dagens Berøm-
melse under store solide Muggers Tømmelse, Talernes Røm-
melse, Vinens Strømmelse, gylden Fremtids søde Drømmelse,
Hjerternes Ømmelse, samt Sorgernes Glømmelse o. s. v. I
Kristiansand og andre Steder feirede man den, vil man haabe,
idetmindste med Solskin. Og det er store Ting det.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE