HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 2. okt. 1836.

   Norge. Den Constitutionelle har anskaffet sig en ny Skarn-
kiste under Navn af "Avisuddrag" og "Ruskomsnusk." Deri
lægger den Avertissementer af Intelligenzsedlen, der ere uhel-
digt stilede, og hvad den ikke kan fordøje af vort Blad. Saa-
d.III,b.3,s.3   ledes har dens aandelige Kræfter lagt sin Uformuenhed for Da-
gen i følgende: "Statsborgeren fortæller os i Nr. 19, at Hs.
Majestæt vor nu regjerende Konge, var Carl XIV i Sverige
førend han blev Carl III i Norge. Hvorledes Sligt skal kunne
bestaa med vort grundlovmæssige Forhold med Sverrige, begribes
rigtignok ikke let ved Hjælp af almindelig Menneskeforstand."
   Siden det ikke nytter at henvende sig til de Cst.nelles almin-
delige Menneskeforstand, og vi ikke har ladet os indbilde, at
den har nogen ualmindelig, saa addressere vi til Menneskefor-
standen i Almindelighed det Spørgsmaal, om ovenanførte vore
Ord af noget Menneske uden Modvillighed kan misforstaaes?
Fra det Øjeblik salig Kongen lukkede sine Øjne var upaatviv-
lelig den nærværende Konge lige tidligt faktisk Konge i begge
Riger. Men i Sverrig krontes Carl Johan under Navnet den
14de, og som saadan, ja bogstavelig under det Navn, krontes
han senere i Throndhjem, uden at han dog derved kunde blive
andet end den 3die Carl, som regjerende i Norge. Dette er jo
dog den uomtvistelige Mening. Carl den 13de i Sverrige havde
været dette i mange Aar før han blev den 2den i Norge, og
Carl den 8de i Sverrig ligeledes før han ved Kroning og Hyldin-
ger fik Ret at kaldes den 1ste af dette Navn i den norske Konge-
række, hvori han visselig maa antages ligesaavel som Kristian
den 8de Frederik, uden Hensyn til hans korte Regjering. Men
uden disse Rigshandlinger skulde vi ikke i ham have nogen Carl
den 1ste, og da heller ikke nogen 3die. Men vi Normænd bør
lægge Vægt paa den nationale Oppositionsyttring imod den
uheldige Union med Danmark, som Carl Knudsøns Kroning og
Hylding er, og som ligger i Datids Drivt til at følge det revol-
terende og løsrevne Sverriges Exempel.

   -- En usædvanlig Ærlighed viser den Cst.nelle ved, saa kort
efterat have villet undskylde sig selv for sin Denunciation mod
svenska Minerva som et Blad, der staar under vor norske Stats-
ministers Indflydelse, ved at bebreide Statsborgeren at den
først betegnede Udgiveren som Hs. Excellenses Kjøkkenven, at
anføre efter Aftonbladet følgende:

   "I Alt, hvad der involverer Kundskab om Statsminister Løven-
skiolds Tænkemaade, behøver man ei at frygte for at Minerva
skulde tage fejl, da dens Redaktion i den senere Tid har fre-
d.III,b.3,s.4   qventeret Ministerens Huus, og Bladet, hvad de norske Sager
angaaer, ialmindelighed ansees som om det var Hr. Løven-
skjolds eget." (!)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE