HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.201  
NORGE
Statsborgeren 29. juni 1837.

   [Først refereres beretning for "de to sidste Bergmaaneder" fra Kongs-
berg sølvverk og en kongelig resolusjon om å danne et fond av penger som
er bestemt til "Bygdemagaziners Indretning."]

   -- Høker Ole Jacobsen Berg af Brevig har tilstaaet, at han
forøvet Postrøveriet og Mordet paa Postkarlen ved Overfarten
fra Stathelle til Brevig, idet han har ladet sig af Skibstømmer-
mand Lars Mikkelsen, ligeledes af Brevig, roe hen til Post-
baaden, hvor han stødte Postkarlen ud og tilintetgjorde med
Aaren hans Forsøg paa at holde sig ved Baaden. Et Beløb af
11,212 Spd. Sedler foruden de forskjellige Mynter, som for-
mentlig fandtes i Postsækken, ere ogsaa fundne i Hovedgjer-
ningsmandens Huus.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE