HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[REPLIKK TIL "MORGENBLADET"]
Morgenbladet 18. febr. 1841.

   Saa Morgenbladets Red. negter at have givet mig Afslag for
et Tilsvar? Det vilde være lettere at forsvare denne Synderlig-
hed med at kalde det glatvæk et "Smudsprodukt", dersom Re-
d.III,b.3,s.486   daktionen, paa dens første Afslag, ikke var bleven anmodet om
at bemærke hvad den ønskede forandret. Man kan vel neppe
gaae videre i næsten gelassenagtig Humanitet. Vilde Redaktio-
nen citere af Engelsk Salt hvorsomhelst, kunde jeg spare mig
ethvert Forsvar, som jeg dog nu maa søge Udvei for, og Publi-
kum vilde faae Anledning til at bedømme, om denne Farce kan
være saa slet, som Mgbldt. finder og om jeg nogensinde maaskee
har skrevet i en mere patriotisk Aand. Hvor er det muligt, at
denne skulde være vegen, dens Varme kjølnet efter de Vers,
som Morgenbladet citerer? Besvar Enhver sig selv dette Spørgs-
maal! De danne Slutningen i hiint Tilsvar med følgende Til-
sætning: "Kald denne Sang Vendekaabens Sang. Jeg vedkjen-
der mig den."
   17de Febr.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE