HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 23. nov. 1837.

   [Først er referert et par offisielle meddelelser.]
   -- Den Constitutionelles stedse sygeligere Tilstand har i læn-
gere Tid vakt almindelig og oprigtig Medlidenhed. Dens Af-
magren og Sløvhed have tiltaget saa forfærdeligt, at man troer
den kuns med Nød, trods alle Kunster, kan leve Aaret ud. Den
har altid havt væsentlige Constitutionsfeil, som den forgjæves
søgte at unddrage Opmærksomheden ved Sminke og et kjækt
d.III,b.3,s.344   Væsen. Den forcerede dette sidstegang op, da den traadte op
imellem Morgenbladet og Rigstidenden her ihøst, da disse to
disputerede om hvem af dem, der plejede at krænke Privatlivet
mest, og moraliserede saa opbyggeligt for hinanden om dette
Punkt. Der bekjendtgjøres, at Fougstad -- Forfatter af nok en
Bog "saa tyk som saa" om Storthinget -- skal træde ud af
Redaktionen; og siden denne Underretning kan man ikke være
i Tvivl om at det er Gangræn, Gangræn allerede i dens hektiske
Stadium, hvoraf den lider. Gangræn eller Koldbrand afsondrer
nemlig Dele, som ikke due, eller fordærvede Lemmer. Men
derfor er det ikke sagt, at de andre ikke ere anstukne.
   -- Svenske Tidender og Den Constitutionelle berette, som
man kunde begribe, at der har været Aftensmaaltid i Studenter-
samfundet i Anledning af 4de Novbr., uden at tage Notice af
vor, af Morgenbladet, i Tingen erkjendte, Berigtigelse. Det lader
sig da ogsaa begribe hos saa eensartede Blade, som hine ere.

   -- 4de November feiredes i Throndhjem i to Klubselskaber,
der bagefter have kivets om Skaalerne, som kun vare ud-
mærkede ved sin Bagvendthed. Medlemmerne vare i begge
yderst faae: omtrent et Snees i det ene og noget over i det andet,
der skyldte Stiftamtmand Riis's Anstrengelser sin Tilbliven,
hvorpaa ellers ikke var tænkt. Men Throndhjemmerne skylde
H. Hvbhed noget mere Opmærksomhed end forhen; thi i den
sidste Tid har han paa sine Thingreiser, ved enthusiastiske
Skaaler for Flaget og andre Yttringer af endog en rosværdig
exalteret Patriotisme gjort alt Sit til for at trænge ind i deres
Sympathier, og lagt et Sindelag for Dagen, som ganske maa
udsone de forrige Misforstaaelser.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE