HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

BREV TIL MIN JOHANNES

(Indsendt.)

Morgenbladet 20. nov. 1840.

   Kjæm dit Haar, som du vil, min Gut! men forpurr ikke hvad
jeg har lært dig derindenfore, og brug ikke din Faders Breve
til Papilotter, som jeg hører din Medlogerende og Navne gjør.
Til næste Maaned skal du desuden flytte fra ham, da jeg ikke
lider, at han bruger dine Skjorter, som jeg maa slutte af et
Brev fra hans Fader, hvori denne lader Folk vide, som noget
særegent, at han idetmindste eier to. Din Læsen i den Avis,
som du siger Drengen erholder fra sin Fader, naar den skal
indeholde noget Extra, houer mig ikke heller meget. Den har
intet godt Ord i Landet; den er et slet Parties Organ, og har
i den senere Tid betegnet sig ved at forsøge at smudse to Navne
til, som den bedre Deel af Nationen holde for ophøjede over
slig lav Behandling. Naar du seer sligt, bør du bringe dig din
første Billedbog i Erindring. Hanen gaaer der paa sin Dynge,
Snogen gnaver paa Filen, og den ondskabsfulde Bavian griner
igjennem slige Produkter. Imidlertid maa du vide, at de ere
d.III,b.3,s.473   visse Naturer saa egne som at Frøen gyder sin Leeg, og at det
i fornuftige Folks Øine skader de Angrebne saa lidet som denne
skader Piletræet og det blomstrende Grønsvær paa Bredden,
som den kun tjener til at gjøde. Altsom du voxer til, vil du
lægge ligesaavel Mærke til, at fremragende Personligheder ere
Gjenstande for Smaalighedens Naalestik, som at der findes In-
sekter i Træernes Bark. De tilhøre Slægten, og visse Arter ere
endog saa forvandte med en enkelt Træsort, at de leve med
Stammen endog efterat denne har naaet sit Maal i Tiden og
ligger paa Jorden. Det er saaledes muligt, at din Kontubernals
Fader kan komme til at leve i Frederik Bugges Biografi som
Exempel paa, at det ogsaa med ham var det tusinde Gange
gjentagne Tilfælde, at der gaves et Individ, som vovede at for-
haane Dygtigheden, Talentet og Fortjenesten. Videre driver
han det ikke, og heller ikke Myrerne i de Tuer, hvori Henr.
Wergeland
har rørt. Det skal slet ikke angre mig, min Søn,
om du engang bliver slig Mand, at du har saadanne Fiender.
Men fortjen kun at have saadanne!
Din Fader.

   P. S. Du skal flytte strax. Dit sidste Brev viser, at din Kon-
tubernal har smittet dig med Hang til Sladder. Hvad kommer
det mig og dig ved, at man siger, at de og de unge Herrer af
hans Bekjendtskab have i et Par Aar ødelagt sine Forældre,
og at det er bleven Mode imellem dem, ikke at drikke Punsch,
men Sukkervand med nogle Piller til, hvori der ere Kviksølv.
Det Sidste er en afskyelig Gift; men den er afskyeligere, som
er iblandet hine Smørerier i den Avis, der udgjør, som jeg
mærker, et af Elementerne i din Kontubernals fordærvede Op-
dragelse.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE