HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

TIL MINE LANDSMÆND
Morgenbladet 25. jan. 1843.

   Jeg savner for mine poetiske Frembringelser den Meddelelse
til mine Landsmænd, som jeg behøver -- behøver, fordi den er
nødvendig for Lysten og derved for selve Evnen til at producere,
som Luften og Lyset er det for Planten. Altid vanskeliggjort
mig af Stympernes Broderskab, støder jeg, hvor et nyt Skud
søger efter Lyset, i den sidste Tid paa saadanne kombinerede
d.III,b.3,s.546   Forsøg paa endelig at iværksætte Udelukkelsen ved at negte
mig Brugen af de Meddelelsesmidler, hvoraf disse Literaturens
Fremhjælpere tilfældigviis ere i Besiddelse, at jeg beslutter mig
til at tye direkte til mine Landsmænd.
   Jeg henvender mig nemlig herved til Enhver af disse, som
kan føle Uvilje over kuende Forhold af en saadan Natur og
Deeltagelse for en Muse, der fra Barnsbeen, ligesom Eventyrs-
Princessen, maa trælle i sin egen Faders Gaard indtil Trold-
dommen er løst, med Anmodning om velvilligen at fremme Ud-
førelsen af den Plan, at jeg arke- eller hefteviis kan udgive
baade hvad jeg efterhaanden maatte frembringe af lyriske Sa-
ger og en Revision af hvad jeg deraf i en Række af Aar har
adspredt, som oftest i forskjellige Blade og Tidsskrifter. Skulde
Nogen i sidste Henseende have fulgt mig med nogen Opmærk-
somhed, bedes han venligst om at komme min Hukommelse til-
hjælp.

   Samlede ville disse Ark, med løbende Paginaer, udgjøre mine
"Samlede mindre lyriske Digte" og ledsages af en saadan Ho-
vedtitel. Af forhen særegent udgivne ville kun nogle af dem i
de to saakaldte "Ringe", som jeg kunde ønske opbevarede, blive
optagne. Forøvrigt indtages iflæng nyskrevne mellem de ældre,
blot med Angivelse af Aarstallet.

   Prisen pr. Ark, stor Oktav og smukt udstyret, vil bero paa
Subskriptionens Omfang; -- jeg tænker til en Begyndelse og
med et Maximum 8 Skilling. Subskriptionen maa være forplig-
tende for eet Bind, uden at dettes Omfang nu bestemt kan op-
gives. Det Passende skal imidlertid ikke overskrides. Subskri-
bentsamlere erholde hvert 13de Exemplar frit.

   Jeg meddeler mig kun igjennem dette Avertissement, som jeg
dog beder optaget af velvillige Bladredaktioner omkring i Lan-
det, og da saaledes ingen Planer af mig omsendes, maa jeg
ogsaa bede Enhver, som paa denne Maade vil bidrage til at fri-
gjøre min poetiske Virksomhed, om at være uleiliget med selv
at gjøre sig en Liste istand og samle Subskribenter i sin Om-
gangskreds, hvorefter deres Optegnelser bedes mig, naturligviis
ufrankerede, tilstillede inden medio Mai.

   Christiania, i Januar 1843.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE