HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

LAV UTAKNEMMELIGHED
Til Spørgeren i Intelligentssedlerne No. 132.

Christiania Intelligentssedler 21. juni og

Christiansandsposten 28. juni 1841.

   Dette, og intet mildere, er det rette Ord for Morgenbladets
Reflection i Tirsdagsbladet forrige Uge, og nu ogsaa over
Christiansandspostens Parallelle i Anledning af Rygtet, at de
Franskes Konge "skal" have skjænket de Brandlidte i Trond-
hjem 31,000 Fr., hvoraf Morgenbladet og dets bekjendte Refe-
rent af de udenlandske Efterretninger tager Anledning til at
kaste en Slagskygge over vor egen Konges Goddædighed, -- en
Gjerning, som maa oprøre enhver Normand af nogen Følelse
for det Retfærdige og Anstændige, og som ret bekræfter den
temmelig almindelige Mening om den Overflod af Galde, der
synes at gjære i denne Pressebøddels Hjerte (sit venia verbo!)
Denne skjændige Artikel lyder:
"I Paris er der aabnet en Subskription for de Brandlidte i Trondhjem,
hvortil Kongen har tegnet sig for 1000 Fr. og en anonym Dame lige-
ledes for 1000 Fr.; man finder desuden Gaimards, Marmiers og Fleres
Navne paa Listen. Desuden skal Kongen endnu særskilt have afsendt
30,000 Fr. som Tegn paa sin Erkjendtlighed for den Gjestfrihed,
Trondhjem saa ofte har viist de Franske. Denne høihjertede Veldædig-
hed i Anledning af ganske ubetydelige Velvilligheder fra Trondhjems
Side, synes, paa Grund af Summens Størrelse, næsten lagt an paa (!)
at overgaae den, som vor egen Konge, Carl Johan, har viist. Vi ville
haabe at den vil gjøre noget,
om end ikke synligt, Indtryk paa vore
egne Kongesmigrere."
d.III,b.3,s.514   Hvem føler ikke, hvor denne Sammenstilling peger hen? --
at dens Hensigt er, utaknemmeligen at nedsætte vor saa over-
ordentlig velgjørende
Konges Goddædighed, og endog at lægge
denne formastelige Tendents i hiint, maaskee fingerede, Træk
af den rige franske Konges Erkjendtlighed. Og al denne Gift
koges paa et høist upaalideligt Rygte, paa et magert "skal",
uden mindste Hensyn til det Udelicate i saaledes at antyde for
hiin fremmede Konge, at det vilde være smukt og passende af
ham at give en saadan Sum. Om han endog tænkte det, vilde
han nok vogte sig for at gjøre det, naar det var udsat for saa-
danne Udtydninger. Og Morgenbladets Redacteur har da viist
sin Fødeby en god Tjeneste. Men vurderer Morgbl.s Red. og
Referent ikke vor Konges Velgjørenhed, saa maa dog, især den
Første, naar han tør tillade sig saadanne Ting, idetmindste vur-
dere hans Høimodighed; thi af alt det Hjerteløse og Uforskam-
mede som Mgbl. har tilladt sig, er denne, her og i den Consti-
tutionelle samt, som man tør haabe, i de fleste øvrige norske
Blade og i ethvert norskt Hjerte paaankede og for afskyværd
erklærede Udgydelse den frækkeste og gemeneste. Der kan kun
være og der er alene een Mening herom, om man endog kun
har den langtfra fuldstændige, blot til 1828 gaaende Fortegnelse
over Kong Carl Johans Gaver til vedvarende offentligt Brug,
som Bladet Budstikken i sin Tid leverede, ved Haanden. Den
opviser, at Hs. Majestæt har givet:
1) Til Borgervæbningens Pensionsfond i Christiania .......... l0000 Spd.
2) Carl Johans Stiftelse i Vaterland ............................. 10000 --
3) Grønlands Fattigvæsen .......................................... 4000 --
4) Christianias Fattigvæsen ........................................ 6000 --
5) Arbeidsanstalten i Christiania ................................ 5000 --
6) Eugenias Stiftelse ................................................. 400 --
7) Forbedring af Fattigvæsenets Locale i Christiania ........ 536 --
8) Bibelselskabet ...................................................... 3300 --
9) Forsørgelsesanstalt i Moss ..................................... 5000 --
10) Do. i Frederikstad ............................................. 10000 --
11) Frederikshalds Skolebygning .............................. 10000 --
12) Stipendier ved Frederikshalds Skole, aarlig .............. 200 --
13) Drammens Fattigvæsen ....................................... 1000 --
14) Kongsbergs Do. ............................................... 1010 --
15) Skiens Skole ....................................................... 2000 --
16) Stavangers Do. ................................................. 1800 --
d.III,b.3,s.515   17) Røraas Fattigvæsen ............................................ 2000 Spd.
18) Arbeidsanstalt i Trondhjem.............................. 4000 --
19) Trondhjems Fattigvæsen ................................ 13,870 --
20) Klæder til Fattigbørn ved Vexelunderviisningsskolen i Trond-
hjem,
aarlig 100 Sp.
21) Christiansands Fattigvæsen .............................. 2000
            Tilsammen (uden at regne de aarlige Gaver) 87,116 Spd.
Senere er neppe noget Aar gaaet hen uden at være betegnet
med anseelige Gaver, men vi mangle desværre lignende Forteg-
nelse derover, ligesom det Umaadelige Hs. Maj. har givet til
Private heller ikke lader sig beregne. Det her Leverede kan
dog være nok til at bringe Utaknemmeligheden til at blues, om
den ikke var skamløs af Natur.
   Christiania 18de Juni 1841
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE