HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[TONEN I "DEN CONSTITUTIONELLE"]
Statsborgeren 6. nov. 1836.

   5te Septbr. Idag udprocederedes den Roosenske Sag for
Højesteret efter to Dages Procedure imellem Aktor Advokat
Stang og Defensor Advokat Hjelm. Sagen skulde været paa-
begyndt den 3de d.; men da Hr. Hjelms nødvendige Nærvær i
Storthinget forbød ham at indfinde sig i Retten, gjorde han
herfor fyldestgjørende Undskyldning, hvorved Anledning gaves
til den Bemærkning -- saavidt vi opfattede den -- at han var
bleven tilhutlet derfor i et Blad, "der, som bekjendt, med Be-
gjærlighed griber Leiligheden til skjæve Fremstillinger af facta."
Dette Blad er den Constitutionelle, som i Dagsnummeret ogsaa
tillader sig den Impertinens mod Odelsthinget, som ligger i
følgende: "Alle disse Hensyn maatte imidlertid vige for Sæt-
ningen: Hensigten adler Midlet; thi ved Voteringen antoges
Kommitteens Indstilling mod 10 Stemmer."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE