HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 17. aug. 1837.

   -- Intet Blad har vel nogensinde gjort sig skyldig i en fræk-
kere Foragt for Sandheden og Publikum end den Constitutio-
nelle af 9de d. i Opsatsen "Skandal. Besynderligt. Besynder-
ligt. Besynderligt." Den har ogsaa vakt udeelt Misnøje, og
koster Bladet de Subskribenter, som maatte have befundet sig
imellem det Publikum, som i hiin Opsats fornærmes, forsaavidt
de ikke selv ville tillade, at de sættes ind i en af dens tre
imaginære, uforskammede Klassifikationer. Man tænke sig blot,
at det talrige Theaterpublikum, som tilintetgjorde ved de liv-
ligste Bravoraab nogle Enkeltes Machinationer mod den forhen
i dette Blad omnævnte Skuespiller, i den Constitutionelle dels
beskyldes for at ynde saadanne Uteerligheder som Rygte-
smedene paaløj Skuespilleren, dels at det kun bestod af hans
"Omgangsvenner og Statsborgerens Redaktører, som reiste sig
en masse for at overdøve de constitutionelle Pibere," samt af
"Enkelte af Studentersamfundets Medlemmer, der have nydt
Hr. S's Veiledning i Skuespillerkunsten, og af hans Skomager
og Flere af dennes Associerede!" Hvilken Forvorpenhed skal
der ikke til at sammensætte og publicere slige Løgne og til at
d.III,b.3,s.235   meddele den større Almeenhed saa falsk en Fremstilling af
noget i Hundreders Paasyn Passeret. Vi appellere denne vor
Paastand til Disses Kjendelse, og spørge hvad Tillid og Tiltro
en Redaktion fortjener, som maatte være vidende om det Sande
i Begivenheden, og dog enten selv fremstiller eller indtager i sit
Blad en saa vitterlig falsk Beretning derom.
   -- Romsdals Amts-Tidende af 5te Aug. indeholder forskjel-
lige Opsatser betræffende Patrioten N. H. Knudtzons Afgang
og Jordfæstelse.

   [Her følger disse opsatser, dessuten en opsats fra samme blad om kobber-
anvisninger ved Dyrset i Romsdals amt.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE