HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[SVAR TIL MORGENBLADET OM DOMMEN I SAKEN
MELLEM DAA OG WERGELAND]
Christiania almindelige Adresse-Tidende 26. jan. 1842.

   En Anonym opfordrede mig i Lørdags-Morgenbladet til at
bevise ved Citat, at Statsrevisor og Storthingsmand Daa virke-
lig havde i Sagen om Valgtalen benegtet at være Forfatter til
de mange Fornærmelser mod W. i Bladet Granskeren, hvori W.
satte sit Forsvar. En Time efter Morgenbladets Udkomst blev
Opfordringen efterkommet, idet der indleveredes følgende
d.III,b.3,s.525  
"Citat af Dommen mellem Daa og Wergeland.

(Indrykket efter Forlangende igaar.)

   -- "Men om det end maa indrømmes, at der i de fremlagte Nr. af
"Bladet Granskeren var skrevet med Bitterhed og Haan mod Indstevnte:
"vilde dog i nærværende Tilfælde Intet deraf resultere til Fordel for
"Indstevnte, efterdi det ikke mod Citantens Benegtelse er godtgjort, at
"han er Forfatter af de Opsatser, ved hvilke Indstevnte troer sig for-
"nærmet, og hans angivne Forhold til bemeldte Blad som dettes Ejer kan
"ikke antages at gjøre ham ligefrem ansvarlig for Bladets Indhold."   Morgenblads-Redaktøren, hvis Forhold til ovennævnte romer-
ske Karakteer, som nu skal hædre Storthinget ved sin Nærvæ-
relse, er bekjendt, og som selv havde givet Anledning til Sagens
Omhandling i Bladet, har dog ikke, paa gjentagne Opfordringer,
villet optage dette Citat, som dog er det korteste, der kunde
vælges, da Daaes egen Benegtelse og Forklaring over sit blotte
Proprietærforhold til sit Blad vilde taget endnu mere kostbart
Rum op i Morgenbladets Spalter -- dem jeg saa ofte har fyldt
gratis med det Bedste, min Aand har kunnet frembringe. Først
nu idag sees af en Paategning paa Citatet, der røber Ulyst til
at optage noget saa Ubehageligt, at man vil have Betaling for
at indrykke det. Da jeg ikke vil øde de Skilling paa saa smaalig
en Begjærlighed, indrykkes Citatet da her.

   25. Januar.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE