HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.627  
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 19DE SEPTBR.
Lillehammers Tilskuer 27. sept. 1844.

   Den til at fordele Grændserne mellem Byen og Ager nedsatte
Kommission er kommet til det Rimelige, at henlægge Forstæ-
derne paa den søndre Side af Agerselven til Byen, hvorimod
Saugenes Henlæggelse til Landet, og har tillige foreslaaet Byens
Inddeling i fire Kirkesogne samt Oprettelsen af et nyt -- Oslo
-- Præstegjæld. En af Kirkesognene skulde hedde Hammers-
borgsogn, hvorved formeentlig er antydet, at Kirken skulde ligge
paa Hammersborg -- en prægtig Beliggenhed, hvorved der lod
sig noget gjøre til Byens Forskjønnelse, at sige om man sørgede
for, at dens bestaltede Arkitekt ikke fik formeget Fingre i Sagen.
Det høieste Punkt, Sorgenfri, er netop nu tilfals for 8000 Spd.
   -- Det er noget ganske overordentligt, hvormange unge norske
Malergenier, der i det sidste ere fremtraadte: en Hansen, der
opholder sig i Berlin, og fra hvem Professor Dahl i Sommer
medbragte en Kopi efter Rubens (for et Par Aar siden var han
Malersvend); en Eckersberg og endelig en Gude, Søn af Soren-
skriver Gude i Hallingdal, der synes at ville overstraale dem
Allesammen. Her i Byen er tillige en ung Person af simpel
Extraktion, Arnesen, som især lægger sig efter Portrætmaleriet.
Dette florerer dog især for Gørbitz og Chr. Olsen, en her alt i
flere Aar bosat særdeles talentfuld dansk Portrættegner. De
have Begge Hænderne fulde af Arbeide.

   -- Den 11te Ds. holdtes -- som man kan læse eller stave og
tælle sig til af Bekjendtgjørelserne -- Høitidsloge af Frimurerne.
Den ordførende Mester, Statsraad Krog, hilsedes ogsaa med en
Sang; og da denne Hædersmand ogsaa paa Oplandet har mange
Venner og Bekjendte, leveres den her:

   [Her følger sangen til statsråd K.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE