HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


NORGE
Statsborgeren 26. jan. 1837.

   Kristiania. Storthinget, der i den sidste Tid har været gan-
ske ubarmhjertigen forceret, saaat det har oftere maattet være
sammen med to Timers Middagsfrist i 13 -- 14 Timer, under
følelige Anstrengelser, Nattevaag og qvalm Luft, der har gjort
flere Repræsentanter upasselige, opløstes eller rettere forløstes
endelig Tirsdag 24de d. Kl. 2 (dog ikke om Natten, som man
ellers efter Foranførte kunde tro). Det fik saaledes ikke Anled-
ning til at feire Hs. Ms. Kongens Geburtsdag, der paa den
Maade kom dem til nyttigere og følgelig bedre Anvendelse som
Reisedag. Morgenbladet benegter Sandsynligheden af den al-
mindelige Omtale, at Storthinget af 7de Juli 1836, og som har
lagt sig saa ud forat hævde Flaget, ikke skulde være befunden
værdigt at være sammen i Gammen og Glæde d. 26de d. Dette
være nu som det vil, saa er hiin Forceren over Kræfterne og
nøjeregnende Dagvælgen mere end ellers uforklarlig, naar man
erindrer, at man ved Storthingets Sammenkaldelse d. 15de
Oktbr. havde saa god Tid, at man lod det tilbringe Tiden til
den 20de i Uvirksomhed, af den lidet tilfredsstillende dagvæl-
gerske Grund, som der sagdes, fordi den 20de var den Dag,
da Storthinget i 1814 besluttede Unionen.
   -- -- Portoloven er sanktioneret. Ligesaa om Brændeviins-
salg. Den om Brændeviinsbrænden og Haandværksloven ikke,
vi vide ikke om ifølge den monarkiske Konservatisme eller paa
Grund af en lang egoistisk Protest fra Kristiania Haandværkere
imod dens Sanktion.

d.III,b.3,s.93      -- -- Ved Storthingets Opløsning oplæste Statholder Grev
Wedel følgende Tale:

   [Her følger stattholderens tale.]
   -- -- Ved en den 22de d. paa Børsen afholdt Samling af Sub-
skribenter til et Minde for Konstitutionen paa Eidsvold blev
oplyst, at paa de forholdsmæssig faa Planer, som ere komne
tilbage, er tegnet omtrent 2500 Spd. Til videre Bestyrelse af
dette Anliggende valgtes en Kommittee, bestaaende af føl-
gende 7 Medlemmer: 1) Capitain Foss, 2) Advokat Sørenssen,
3) Advokat Stang, 4) Kjøbmand Thor Olsen, 5) Assessor Holst,
6) Lektor Schweigaard, 7) Architekt Linstow. Denne Kommittee
vil formodentlig snart sammenkalde et nyt Møde af Subskriben-
terne for af dem at erholde et Regulativ for sin Virksomhed
og Bestaaen.

   -- -- Af Rigstidenden af 23de d. sees til Biskop Sigwardt i
Kristiansand at være indkommen som Gaver til de under Mis-
væxt lidende Distrikter fra Kristiansands By, Holts og Bjellands
Præstegjelde 142 Spd. 48 &bmskilling; og 2 Gylden, hvorover er disponert
til Uddeling i Raabygdelaugets Fogderie.

   -- -- Ved Bythinget i Kristiansand er i Sagen, Repræsentant
Walstad c. Byfoged Thesen faldt saadan Dom:

Thi kjendes for Ret:

De af Indstævnte Byfoged Thesen mod Citanten Ole Walstad
i den paaankede i No. 56 af Christiansands Addresse Kontoirs
Efterretninger for Aaret 1836 indrykkede Annonce med Begyn-
delse: "Hvad Mange have ventet og hvad Alle som ei formedelst
Bondeovermod ere slagne med aandelig Blindhed forlængst
maatte have frygtet er omsider indtruffet" brugte fornærmelige
Udtrykke bør døde og magtesløse at være, saaledes, at de ei
komme Citanten til Skade paa Ære gode Navn og Rygte i nogen
Maade, og bør Indstævnte Byfoged Thesen for sit i saa Hen-
seende udviste Forhold, at erlægge en Mulkt til Christiansands
Byes Fattigkasse af 50 (femti) norske Specier, saa og betale
Citanten Sagens Omkostninger med 10 (ti) Specier, samt Sala-
rium til Sættedommeren Overrets-Prokurator Engelschiøn med
10 (ti) Specier. At udredes inden femten Dage efter denne
Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE