HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM UTNEVNELSE AV WELHAVEN TIL LEKTOR
I FILOSOFI]
Christiansandsposten 4. mai 1840.

Min Hr. Redacteur af Christianssandsposten!
   At dømme efter Deres Berettelse fra Christiania, at der
skulde versere et Rygte om Stud. Welhavens Constitution som
d.III,b.3,s.424   Lector i Philosophien, maa De enten have faaet en upaalidelig
Correspondent eller have bidt paa en nellistisk hook, der paa
Maa og Faa er slængt i den udhængte Brevkasse. Deres nær-
værende selvskrevne Correspondent er nemlig -- uanseet min
Ansættelse i Departementet -- saa god en Dagdriver som Nogen
af dem, der soutinere vore 3 store Caffeehuse og talrige Condito-
rier og Restaurationer og vedligeholde Fæstningsvoldenes For-
rang som Promenade; men jeg kan paa min Ære forsikkre, at
noget Rygte som ovennævnte ikke er kommet for mine Øren
d. e. det har ikke cirkuleret, ja ikke engang existeret. Derimod
fortaltes der paa Hr. Treschows Caffeehuus for et par Uger siden,
at en halvaaben Dør havde forraadt et Par Herrers Hvisken,
idet de, bøiende Hovederne sammen over Chokoladekopperne,
kom overeens om at udsprede, at den Omvei skulde bruges, at
constituere W. som Lector, hvorpaa den Ene paatog sig Divulga-
tionen i Departementet, den Anden table d'hote i Hotel du Nord.
Men dette smukke Forsæt blev qvalt i Fødselen, fordi en Til-
stedeværende gav Herrerne at betyde, at han tilfældigviis var
kommen i Besiddelse af Midler til at vise et Rygte tilbage til
sit Ophav, der var saa lidet egnet til at overtyde Nationen om
Retfærdigheden i Hs. Maj. Befordringer og at forhøie dens Ag-
telse for den Aabenhed og Ligefremhed, Han pleier at vise selv
da, naar Hans Villie ikke falder sammen med den almindelige.
At Rygtet derimod gaaer, at W. allerede er reentud udnævnt,
at Stiftsprovst Munch har udbragt en Skaal i den Anledning,
som den værdige Lector modtog med en diplomatisk Tilstaaelse,
-- at W. virkelig selv har hvisket en god Ven det i Øret -- det
er, Gud bedre os, vist. Jeg troer det rigtignok ikke af mange
Grunde, 1) fordi man endnu ikke har seet noget Officielt derom;
2) fordi jeg har store Tanker om Kongens Retviished og Op-
mærksomhed for den almindelige Stemme; 3) fordi jeg forudseer
bedrøvelige Optrin paa Auditorium, som Regjeringen ikke kan
ville vove; 4) fordi der er ikke en Person i hele Byen, der lader
til at have bedre Tid til, som man siger, at slænge i Gaderne,
end netop W. Thi skulde han være udnævnt, da var det nok
paa høi Tid for ham at holde sig inde og læse; og endelig 5) seer
man af Intelligentssedlerne, at han sørger altforlidet for sin
d.III,b.3,s.425   Værdighed til at være Universitetslærer. Der er nemlig anket
over, at han med fornærmelige Grimasser stikker sit Ansigt op
til Kjøbmændenes Vinduer i Storgaden, krydsende den over fra
Boutik til Boutik, og udtrykkelig spurgt, om det er muligt, at
et saadant Rygte som det om W.s Lectorat kan være sandt om
en Student, der opfører sig saa han kunde trænge til en Ad-
monition af en Privatpræceptor eller af en god Borgermands
Mester Erik.
   Forøvrigt maa jeg dog være af den Mening, at en Constitution
bare vilde være en Omvei, og det en kort, til samme Maal: en
grevelig Gunstlings Befordring for Livstid, et knusende Exempel
paa den besjungne "Jarls" Magt. Men for Kongen er dog vist-
nok Universitetets desværre vaklende Anseelse for kostbar til
at tjene som Fodstykke for hiint Vælde, der har Triumpher nok
ellers at opvise.

   Forresten raader jeg min Herre til at betragte enhver anonym
Skrivelse af Indhold som her omhandlede, der maatte ihænde-
komme pr. Post, som et Fingerkys fra Nella, der endnu ikke
kan lade være sin Ungdoms tvetydige Fagter, skjøndt de have
ført hende meer end engang til Gabestokken.

   Christiania den 29de April 1840.
Ærbødigst osv.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE