HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

Henrik Wergeland.

CHRISTIANIA, 16DE OKTOBER
Lillehammers Tilskuer 27. okt. 1843.

   Afvigte Onsdag Kl. 7 Aften afholdt Byens ældre Maade-
holdsselskab en Høitid i vor Frelsers Kirke, som var brillant
d.III,b.3,s.561   oplyst og ganske fuld af Mennesker. Henved 3000 Billetter vare
udsolgte og uddeelte og vel et tusinde Mennesker til havde
trængt sig ind, saa Trængselen var saa stor, at flere Fruentim-
mer besvimede og maatte bæres ud tildeels over Publikums
-- det mangehovdede Uhyres -- Hoveder. Sognepræst Hessel-
berg holdt en Tale fra Prædikestolen og før og efter denne blev
følgende Vers af Wergeland afsjungne til Instrumentalmusik
fra Orgelet af et Kor af Damer og Herrer.
   [Her følger Wergelands "Vers"; de er trykt i avd. I, bd. 3, s. 126.]
   -- Den 18de Oktbr. I Løverdags var der Møde i Studenter-
samfundet forat tage under Overveielse et Forslag om at tilstille
Studenterne i Athenen en Komplimentationsadresse i Anledning
af den der stedfundne Revolution, hvori de ogsaa deeltoge. Det
blev vedtaget; men til i Aften er der tillyst en ny og almindelig
Forsamling af samtlige akademiske Borgere forat tage Beslut-
ning om Adressen ikke bør udstedes i samtlige norske akade-
miske Borgeres Navn.

   -- Admiral Müller skal i denne Tid bearbeides svært forat
faa ham til at tage Afsked. Overflod paa Eftermænd gives der
just ikke.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE