HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 15DE OKTOBER
Lillehammers Tilskuer 22. okt. 1844.

   Hanerne gale endnu, hver paa sin -- Noksagt. Dog begynde
de nu at blive hæse.
   -- Jo det forholder sig ganske rigtigt med Øsgevads 24 Dusin
Sølvskeer i Æblekjerneskallen.1 Og de ligge endda i denne i
en liden Kasse. Med Forstørrelsesglas opdager man virkelig
saamange Sølvskeer, som der skal være -- naturligviis Spaaner,
der kunne tages i det Utallige i samme Form. Saadanne om-
reisende Danske ere vort Lands Jøder, godmodige Folk som
disse. Kommer her af sidste Sort til Landet, turde der maaske
opstaa en Udrøddelseskrig imellem begge Racer, hvorved Mange
af vor egen vilde være tilfreds.

   -- Oprør i Slaveriet -- i Slaveriet med 5 -- 600 Mands Be-
sætning! Det havde nemlig opvakt Misnøie imellem Slaverne,
at de for Eftertiden ikke skulde kunne hos Spiseværten for sine
Dagpenge indkjøbe Mad til Maalene efter egen Smag, hvilket
foraarsagede Forskjel i deres Levemaade eftersom de ved Extra-
arbeide havde erhvervet sig Raad. Slaver, der ikke havde Anled-
ning til saadant, levede saaledes knapt -- man har endog hørt
Klager over Sult om Vinteren, som om de ikke kunde slippe ud
d.III,b.3,s.630   med de blotte Dagpenge -- medens Andre levede bedre. Nu
skulde Alle erholde lige og fast bestemt Kost hos Spiseværten.
Men dette var, som sagt, ikke efter deres Kogebog. Iforgaars
skulde Menagen begynde; men Ingen af dem hentede sin Fro-
kost. De forlangte at tale med vagthavende Officeer, og erklæ-
rede ham at det var deres Beslutning ikke at indlade sig paa
den nye Forpleiningsmaade. Pladsmajoren kommer og modtages
af Slaverne med et brølende Hurra (besynderligt at dette Raab
saaledes bruges baade til at udtrykke Glæde og Vrede). Han
træder ind i en Sal, hvor en Slave bliver siddende ved hans
Indtræden, hvilket er imod Sædvane. "Er du syg?" spørger
Majoren. "Nei!" "Nu, hvorfor reiser du dig ikke." Et tvært
Svar følger. "Gevaldiger, lad ham give Femogtyve!" Saa for-
tælles, og det er god Konduite. Nu bleve Slaverne komman-
derede Fire og Fire til at afhente sine Portioner; men de skulle,
idetmindste for en stor Deel og for det Maal, have vedblevet sin
Trods, slængt Maden væk o. s. v. Øvrevolds forstærkedes strax
Besætningen med halvandet Kompagni, saa der var knapt Rum
nok; med skarpe Patroner, og understøttede af noget Artilleri,
holde disse Tropper nu Vagt under en Kapitains og to Lieute-
nanters Kommando. Kanonerne, ladte med Kartætscher og be-
satte med 2 Artillerister ved hver, gabe foran Jerngitteret. Dagen
efter begyndte Forhørene.
1  tilbake I forrige Nr. stod Æblekjærre, istedetfor "Æblekjerne."
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE