HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 17. sept. 1837.

   Kongsbergs Sølvværk har i 9de Bergmaaned afgivet 2032 Mk.
7 Lod.
   Fra Bergen klages over den formindskede Afsætning paa
Fiskevarerne i det sydlige Europa, der, især i et saa over-
ordentlig rigt Fiskeriaar, som dette har været, virker skadeligt
paa Producent og Kjøbmand medens Toldlisterne vise en glim-
rende Udførsel. Efter disse maa man altsaa ikke bedømme den
sande Fordeel ved denne vigtige Green af Landets Handel.
Bergenserne begynde at vende Øinene til Nord- og Sydamerikas
Handelspladse, og dette tør i mere end med Hensyn til den
blotte Afsætning i Tiden erstatte hvad de tabe i Spanien og
Italien, hvor Fastedagene, da Alle overhovedet spise Fisk, blive
mindre og mindre strengt overholdte, og vel -- som vi des-
uagtet bør haabe -- om ikke saa lang Tid ganske ville ophøre.

   -- Der har i længere Tid gaaet mere foruroligende Rygter
end ellers om at den Constitutionelle skulde ende sin uhæder-
lige Løbebane ved en brad Død. Dette Partiblads sidste
Uforskammetheder mod Hovedstadens Publikum i Anledning af
dets Opinionsyttringer om dets beviislige Løgne om Skuespiller
Spindler har, som der siges, og som rimeligt var, draget endeel
Opsigelser efter sig. Og, omendskjøndt Ingen bør tvivle om
Lysten og Seigheden hos Vedkommende til at holde ud, saa
maa der dog være en Ende paa Opoffrelserne, ligesom der vel
ogsaa er en Ende paa Publikums Taalmodighed med disse
d.III,b.3,s.279   idelige Oversættelser, hvorpaa der ingen Ende skal være i Bla-
det, som det synes. Det har, uagtet Understøttelserne fra
Greven (like bra og uafhængige Kar'er for det, Gudbevar's,) og
-- som det nu lader til -- fuldtskurendes godt Departements-
arbeide
for Officinet, i al sin Tid fristet et kummerligt Don
Ranudo-Tilvær, og taaler isandhed ikke mange Stødene. Op-
smurte ubetalte Avertissementer skal hverken gjøre Forlæg-
geren eller Spalterne federe, og de stakkers Pinker, som maae
oversætte og oversætte af tydske og svenske Blade forat fylde
dem, have kun havt det knapt forat Redaktionen kan have det
des mageligere. Men døer den C.stnelle, saa vil den ganske vist
iagttage den samme berømmelige Anstand, som hiin værdige
spanske Adelsmand upaatvivleligen har gjort i den høitidelige
Stund da han skulde samles med sine Fædre; den C.stnelle vil
nemlig ligesaalidt forsømme en, med behørig Straffetale over et
uskjønsomt Publikum udstyret, pompøs Afsked som Han kan
have forglemt at brede sit prægtige afskaarne Bagstykke over
sig, ubekymret om de derved blottede Deles skjulte Lidelser.
Kanske dog nok, at det gamle Ord: "F -- frier nok sine" heller
ikke her glipper.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE