HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[P. A. MUNCH OG ET INNSENDT STYKKE I
"DAGLIGT ALLEHANDA"]

(Indsendt.)

Statsborgeren 18. juni 1837.

   Med en Indbildskhed og Impertinence, der overskrider det
Maal, hvori man gider revse den ved Skrivt eller Tale, har den
efter Magthavendes Tykke nysblevne Lektor Munch i de dæm-
ringske Sympathiers og Smygeracens Organ, den Constitutio-
nelle, fralagt sig Forfatterskabet af hiin i næstforegaaende No.
paatalte Artikel i svenske Allehanda. Personen negter ikke, at
han jo kunde været istand til at have smøret den isammen (og
vi tro med at han er istand til noget af hvert) og forøger In-
sulten mod det norske Studentersamfund med et Komma, hvor-
for en eller anden rask Student, uanseet hans Lektorskab, vel
tør ved Leilighed male ham et Udraabstegn paa Ryggen. Med
noget Kjendskab til bemeldte Ætling af Muncheracen og hans
Opholdssted ved den Tid Stykket i Allehanda viste sig under
den Reise, Folket har kostet paa ham, var Mistanken ellers
ganske rimelig, idet den forøvrigt havde yderlig faa -- kun To
-- at gjette paa. Disse To ere en ung Sibbern, nys udnævnt til
Fuldmægtig ved Statsraadsafdelingen i Stockholm, og den for
sine ultraliberale Ideer og sit næsten fanatiske Had mod den
svenske Adel her af Mange velbekjendte svenske Bataillons-
prædikant Ekdahl, der ogsaa, for Kuriositets Skyld, var Medlem
af Studenterforbundet. Ihvormeget man end kunde troe, at den
skaanske Bondesøns Forbittrelse over Adelstrykket stak frem i
denne fyrige Mands extravagante Udladelser, erindres dog
vist hans Nærværelse her med Fornøjelse af de Flere, som i
ham lærte at kjende et fortrinligt Exemplar af svensk Ærlighed
og den lundske Karolinens Liberalisme, og det bliver under saa-
d.III,b.3,s.193   danne Minder vanskeligt at troe, at han -- den högærevördige
Pastoren -- saaledes skulde ville beklikke det Samfund, i hvis
Midte, paa Festen til Forfædrenes Erindring, i Ly af norske
Bannere, han greb Hornet og udbragte den meest enthusiastiske
Skaal af Alle. Nei, Ham er det ikke. Dertil var han for ærlig.
Altsaa? Ja, altsaa En, som ikke er det? --
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE