HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 14DE SEPTBR.
Tønsbergs Merkur 17. sept. 1840.

   I Løverdags paabegyndtes Proceduren i Høiesteret i de 5
arresterede bergensiske Matrosers saakaldte Oprørssag. Hoved-
forbrydelsen er, at de ikke vilde ligge paa et aabent Værftsloft
Nætterne 17de til 19de Septbr. f. A. i Christianssand paa Re-
touren med Rofartøierne fra Frederiksværn til Bergen. Aktor,
Advokat Hjelm, endte sin Anklagetale første Dag og fortsætter
Dokumentationen idag, hvorefter Defensor, Advokat Stang, vil
optræde. Sagen vækker naturligviis meer end almindelig Op-
mærksomhed (thi denne er meget liden for Høiesteretssager, ja
i den Grad, at Mange inden selve Christiania ikke vide hvor
den holdes). Flere Sømænd sees imellem Tilhørerne; og de
have ogsaa skjellig og særskilt Grund til at iagttage en Sag,
som formodentlig vil give Stødet til en Reform af de barbariske
Søkrigsartikler. Det forekom Referenten, som om Aktor gjerne
kunde, uden at forrykke sin Stilling som Aktor, have givet sine
personlige liberale Anskuelser i denne Henseende noget mere
Tøilen end han gjorde.
   -- Borgerskabet agter at give den fratraadte Stadshauptmand,
Wyller, ikke alene, som sædvanligt, et Aftensmaaltid, men ogsaa
en Æresgave ligesom hans Formand fik. Med Æresgaver bør
man vel altid være saa sparsom, for at de ikke skulle tabe sit
Værd og Betydning, at de kun gives den fremragende, for Alle
tydelige Fortjenstfuldhed; men da Stadshauptmanden virkelig
har været populær, og Posten medfører adskillige Bekostninger,
synes Gaven her ikke at være saameget paa sit urette Sted
endda.

d.III,b.3,s.452      -- Den berømte Chemiker Professor Rose fra Berlin befinder
sig for nærværende, ledsaget af Lektor Thaulow, paa en Reise
til Modum og Kongsberg. Hans ikke mindre berømte Kollega
Prof. Mitscherlich er ligeledes hidventendes. Publikum, der
overalt er den svageste og sandseligste Person under Solen,
imødeseer dog vist med større Fornøielse det ægte spanske
Dandsepar, som gjorde saadan fuora i Kjøbenhavn i Sommer,
og nu gjør det i Stockholm -- at sige, om det nu skulde ville
lægge Veien herom. Cachuchaen er stærkt i Velten. Den gaaer
godt af i Noder. Dreierne faae Bestillinger af Kastagnetter, og
adskillige Damer tage underhaanden Underviisning i denne hen-
rivende Dands hos Mad. Mancini.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE