HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

POLITISK EFTERRETNING,
Statsborgeren 19. nov. 1837.

   som er altfor mærkelig til at vi ikke skulle anticipere den fra
vor almindelige Oversigt af Begivenhederne.

   Den nye Konge af Hannover, Ernst 1ste (og, kan jo hænde,
den Sidste) er en Biedermann, som gaaer oprigtigt tilværks:
han begyndte sin Regjering med at erklære Landets Grundlov
ikke bindende for sig; og nu har H. M., ved et Patent, der i
hans første Minister v. Scheele har fundet en Tydsk til at kon-
trasignere det, uden videre erklæret den ophævet og løst alle
Embedsmænd fra deres Eed dertil. En enorm Skjænk af
100,000 Dalers Eftergivelse i Skatterne skal gjøre dette til en
glædelig Begivenhed for Folket, om hvis Kjærlighed og Tro-
skab, han efter mange Prøver derpaa, fremdeles er forvisset.
Kong Ernst seer man, bryder sig ikke om Omveje gjennem
Propositioner, naar han vil en Konstitution tillivs. Men gaaer
d.III,b.3,s.336   Saadant godt, kan man paa flere Steder vente sig Beviser paa
Sikkerheden og Varigheden af monarkiske Konstitutioner. Men
det er rigtignok en Konge, som har gjort det, og ikke et Folk,
og det er nu en anden Sag. Havde et Folk, under denne al-
mindelige nedværdigende Reaktion, tilladt sig en lignende
Magthandling, skulde fremmede Armeer fra alle Kanter strax
være brudt indover dets Grændser. Men Kongen af Hannover
burde -- alle Sympathier uanseete -- ganske vist have noget
at frygte af sine kronede Kolleger; thi det kan ikke være dem
ligegyldigt om deslige Opfordringer til den saa befrygtede al-
mindelige europæiske Revolution blive givne før de ganske have
sikkret sig Magten over enhver saadan Bevægelse.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE