HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 10. des. 1837.

   -- Af en Artikel i dette Blad vil man have erfaret den ube-
hagelige Opmærksomhed, som en Manzini og Kone af det
Gauthierske Kunstberiderselskab har paadraget sig. Tingen for-
holder sig virkelig som forklaret paa det nær at Mishandlingen
ikke skede med en Chambriere en Beridersvøbe, men med en
almindelig, men stor, Ridepidsk, og at Hævelserne omkring
Øjnene skulle især være bevirkede ved Fald under Mishand-
lingen. En Erklæring fra Manzini, som han af et rigtigt Instinkt
lod indrykke i den Constitutionelle, (den er ogsaa skreven af
Bladets Forlægger) og et Forsvar for ham i Intelligenzsedlen
for Igaar bekræfter kun Faktum, og anbefaler ham -- som en-
hver fornuftig Læser maa finde -- ikke i ringeste Maade til
Publikums Tilgivelse og Overbærelse saaledes at det skulde
taale at see ham og hans Kone. En, der har Noget at sige i
Selskabet, har selv sagt, at Ugjerningen vilde i Sverrig bringe
dem i Gabestokken; men en lignende Retfærdighed er dog vel
ikke skeet dem her, ved det at de ere komne i de norske Aviser?
Det vil, efter vor Mening, geraade vort Publikum til liden Ære,
om det lader sig bestikke af den Fornøjelse, Manzinis og Kones
Kunstfærdighed kunde forskaffe det; og noget bedre end en Be-
stikkelse af Selvgodheden og af tranghjertet Lyst til at faae al
den Valuta for de Skillinger, Billetten koster, som Troppen kan
præstere, vilde det ingenlunde være, om man -- som Anonymen
i Intelligenzsedlen vil -- for at see bemeldte Pars Kunster,
undlod at vise dem bort ved lydelig Misbilligelse. At Manzini
har maattet overdrage Barnet til Andre, idet Statsfysikus
Døderlein -- saavidt vi vide, af egen Menneskekjærlighed --
har taget det under sin Varetægt, forbedrer ikke Sagen for dem.
d.III,b.3,s.367   Det er os ellers bekjendt, at flere Indvaanere af Staden vilde
have gjort Sit forat befrie og sørge for Barnet, og at de frem-
deles ere villige til Opoffrelser i saa Henseende.
   -- Politimester Richter i Kristiania er befordret til Soren-
skriver i Ørkedalen. Man nævner som Supplikanter til det
ledige Embede: Bureauchef Harris, en ung Mand, for hvem den
almindelige Mening udeelt erklærer sig, Fuldmægtig Fougstad,
som troer sig skikket til hvad det skal være og hvis Udtrædelse
af den Cstnelles Redaktion man paa egen Haand sætter i For-
bindelse med Aspireringen til Embedet, og endelig for det tredie
-- Prokurator Praëm! Ja Praëm; det er ingen Trykfeil, men
Forvisningen om den mageløseste Uforskammethed, som du her
seer, Læser! Manden har før været saa artig at underrette
Regjeringen om, at han havde opdaget et enormt Polititalent
hos sig; og om Hensigtsmæssigheden af, at et lidet General-
prokuratur, ifølge hvilket han skulde bemyndiges til hemmelige
Kontrolleringer og Undersøgelser af Embedsmændenes Proto-
koller, have vi selv hørt ham udbrede sig. At han, istedetfor at
gaae ind paa det ærefulde Tilbud, som Bankvexelfalsknerne
Bang, Krogsgaard & Comp. i sin Tid gjorde ham om at deel-
tage i Haandværket, med Slughed bragte dem i Fælden, taler
ellers ligesaameget for ham, som den Tillid, disse Mennesker
viste ham, og den ikke saa sjeldent af Erfaringen bekræftede
Maxime, at man skal bruge Knibetang til at trække ud Spiger
med. Det er kun Skade, at han har et vist vexlende Udtryk i
Ansigtet, som ikke vil kunne skjules, om han søger at liste sig
ind i et Samqvem af Skjelmer, og som kan udsætte ham forat
blive arresteret med i Komplottet af sine egne Vægtere -- at
sige dersom han ikke strax har Polititegnet med Justitiabilledet
vedhaanden. Kosteligt! Justitia i slige Hænder!

   -- Foged Sahlqvists Kassemangel reducerer sig til et Par
tusind Spdlr. hvorfor han har stillet tilstrækkelig Kaution. Det
er Skaansel og godmodige Henstandsindrømmelser, som bragte
Fogden i en Ulykke, som hans Embedsdistrikt glæder sig ved
han er vel ude af.

  

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE