HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 8DE JULI
Lillehammers Tilskuer 12. juli 1844.

   Igaar afholdtes den store Middag i Frimurerlogens store
Festivitetssal i Anledning af Flaget, hvor den besynderlige Ano-
mali, efter Meddelelse af en af Deeltagerne, skal have fundet
Sted, at Skaalen for Flaget, Nr. 2, næstefter Hs. M. Kongens,
d.III,b.3,s.603   ikke ledsagedes af noget Hurra eller nogensomhelst Akklama-
tion, uagtet dette ikke undlodes ved nogen af de øvrige. Den
første Skaal blev udbragt af Hs. Excell. Statholderen, der med
megen Aabenhed meddeelte de gode Tilsagn om at hævde Nor-
ges Ret, som han i Vennersborg havde havt den Ære at høre
af Hs. Maj.s egen Mund. Mellem Skaalerne var en høist ufor-
tjent for den Kommission af ubygningskyndige Mænd, der have
viist sin Skjønsomhed ved at undlade at give et Dekorations-
arbeide paa 5000 Spd. i en sagkyndig Arkitekts Hænder.
   -- Michelsen har nu faaet Bestillinger for 4400 Spd. deraf
for 3200 Spd. til Slottet. Han reiser om 8 Dage til Stockholm,
men kommer nok til Vinteren tilbage.

   -- Tordenbyger med Regn drage daglig over Byen.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE