HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 30TE AUGUST
Lillehammers Tilskuer 8. sept. 1843.

   Imorges hændte den Ulykke ved Artillerilandværnets Øvelse
i skarp Skiveskydning fra Vippetangens Batteri, at en af de bru-
gelige og i mange Aar brugte svenske Jernkanoner sprang og
med Bagstykket slog Beenpiberne af paa den nationale Artillerist,
som tændte paa, tilføiede ham et Slag for Brystet og saa kvæ-
stede let to Andre. Den Ulykkelige, der er fra Hadeland, blev
bragt endnu levende paa Hospitalet, uden at man dog endnu
veed, om det staar til Livet eller ikke. Generaladjutant Krog
vedblev at kommandere Fyr! medens Stakkelen laa der i sit
Blod (!!!)
   -- Paa Ulykker for Menneskeliv er denne Sommer ligesaa
rig som forrige var paa Ildebrande. Saaledes er et Rygte nu
kommet hid om at vor udmærkede Medborger, Oberstelieutenant
Foss, skal i Stockholm have havt en betydelig Mindelse af et
apoplektisk Tilfælde.

d.III,b.3,s.554      -- Iaften opfører Skuespillerne herifra i Drammen Chr. Mon-
sens Sørgespil "Hevnen." Forfatteren befinder sig paa Stedet
som Redaktør af Addressen.

   -- Skibsfarten er saa løi, som man nogensinde har havt den.
Flere Skibe have gjort forgjæves Reise hidop forat søge Fragt,
og ere atter retournerede til sine respektive Hjemsteder.

   -- Der tales om at Udgivelsen af et nyt Dagblad, af Stør-
relse som svenske Aftonblad, skal være paatænkt af Dhrr. Guld-
berg & Dzwonkowski. Lykkes det at erholde anseede Navne i
Bladets Spidse, samt bliver Bladet billigere end Morgenbladet
baade at holde og at avertere i, er der ingen Tvivl om at det
vil vinde Indpas. Morgenbladet vil dog nok holde sig, omend-
skjønt med et forringet Abonnentantal; men med Den Constitu-
tionelle vil det være ude.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE