HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 14DE APRIL
Lillehammers Tilskuer 19. april 1844.

   Man seer endelig igjen vore sædvanlige Foraarsgjæster, de
danske Viktualieskuder, ved Bryggerne. Fire af dem have først
ladet sig vække ind. Endnu ligger dog Isen kjørefast baade til
Ringene, hvor Skibene ligge, og udenfor, skjønt Søen dog nu
gaar klar ude ved Næsodden. Ved de Danskes Indvækning har
ogsaa vore egne Skibe faaet Adgang, skjønt flere af Rhederne
spare saameget paa Skillingen og lade Daleren gaa, at de tabe
en Reise for at spare Omkostningerne ved at lade dem vække
ind i den aabnede Hovedrende.
   -- Udførselen af tilhuggen Granit til Hamburg vil blive af
Vigtighed til Sommeren. Den tilhugges paa Slaveriet, hvor En
af Lemmerne, som har været Opsynsmand derved, har erhvervet
sig en saadan Kyndighed, at han, da hans Straffetid snart er
udløbet, skal over til Hamburg for der at være Opsynsmand ved
Opførelsen af et betydeligt Granitbygningsarbeide ved en Sluse.
Han har gjort sin Lykke i Slaveriet. Foruden bemeldte Arbeide
er ogsaa Digteren Klopstocks Monument i Altona hugget her
paa Fæstningen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE