HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


d.III,b.3,s.64  
[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 27. nov. 1836.

   Norge. Under 10de d. M. er blevet fastsat, at der af Op-
lysningsvæsenets Understøttelsesfond skal anvendes indtil 1500
Spd. aarlig for Aarene 1837 og 1838 til 180 Præmier, paa 5 --
10 -- 15 og 20 Spd. hver, for de Almueskolelærere paa Landet,
som af vedkommende Biskop befindes at udmærke sig ved hel-
dige og nidkjære Bestræbelser for Ungdommens Dannelse, og
at det overlades til Departementet for Kirke- og Underviisnings-
væsenet, at bestemme disse Præmiers Antal, Størrelse og Ud-
deling saaledes, som det maatte findes hensigtsmæssigst.
   -- -- Fra det Throndhjemske, især de indre Bygder, saasom
navnligen Snaasen og Stod, som ogsaa fra Slidre i Valders, be-
kræfte specielle Efterretninger, at Hungersaaret forestaar. Under
disse Omstændigheder forekomme det os at Brænderierne bør
standse og at enhver norsk Borger bør være villig til efter Evne
at yde betimelig Hjælp. Den almindelige Fattigdom i de lidende
Bygder, som, i Forbindelse med et overspændt Gageringssystem
og glimrende Fremstillinger af en almindelig Velstand, er nær-
værende Unionsperiodes Karakteristik, antræffes ogsaa i oven-
nævnte Skildringer og opfordrer til at hjælpe dem, der ikke
kunne hjælpe sig selv. Ellers tør der til næste Sommer staa
øde Bygder hist og her i Norge som efter Svartedøden.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE