HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 20DE JUNI
Lillehammers Tilskuer 28. juni 1844.

   Allerede om 8 Dage kan Professor Dahl hidventes. Michel-
sen er her allerede. Der er subskriberet 700 Daler til et, endnu
ikke bestemt, Billedhuggerarbeide af ham, og da han vil faa at
udføre et Par Engle til Kapellet i Kongsgaarden, er Værksted
(Atelier) bleven ham tilbudt i et af Værelserne der. Det heder
d.III,b.3,s.599   dog, at han om kort tager til Stockholm, for der i Marmor at
udføre Trondhjems Velgjører Thomas Angells Byste, hvortil
Subskription dog skal være istandbragt i Trondhjem.
   -- Igaar afmønstrede to Korps paa Etterstad for General
Wedel. Man vil have bemærket en ønskelig Vigør hos Gene-
ralen, samt at han i alle Militærevolutioner forlanger større
Raskhed end tilforn var almindelig.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE