HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 29. okt. 1837.

   -- Den Maade hvorpaa Repræsentantskabet for Kristiania
offentlige Theater har reddet den smagløse, unyttige og kostbare
Uting af en Kongeloge fra Vanhelligelse af Hofpersonalet er i
høi Maade karakteristisk. Dette Kapell for dyb royalistisk
Devotion skal ikke profaneres. Den hellige Tomhed bag de
tarvelige Gardiner skal blive bevaret. Fattig som denne sin
Tomhed skal Kongelogen dog faae bære sin Blikkrone med
Ære; og, uforstyrret af uvedkommende, lidet behagelige An-
sigter, skal Ærbødigheden fremdeles kunne besætte de fire
simple Stole med Fantasibilleder af de Kongelige, udfylde det
øvrige Rum med svenske Hofdragter og fæste sit rørte Blik paa
hint kjække Symbol paa en Nationalselvstændighed, som vel
mindst har noget at sige inden de Vægge. Men hvorledes er et
saa stort Maal naaet under saa truende Omstændigheder? Man
havde med Wedlerne at gjøre, ikke med Baronen alene, men
ogsaa med Greven, der ligesaa lidet fandt at det var Ophævel-
ser værd om Hofpersonalet tog ind Kongelogen. Jo, Theatret
d.III,b.3,s.311   har et Repræsentantskab, som veed at finde Udveje og redde
Kongelogens Uforkrænkethed for enhver Priis. Men det er da
ogsaa en Udvej, der er fundet, som man maa forbauses over:
Repræsentantskabet har, 7 mod 2 (begge Wedlerne?) anviist
Hofpersonalet til gratis Afbenyttelse en bortabonneret Loge ved
Siden af den kongelige. Theatret har nu ikke alene en Konge-
loge, men det har ogsaa faaet en Hofloge. Jo, vi komme os
godt. Der har Aktieejerne for den absolute Myndighed, de over-
drog Repræsentantskabet. Den ubetænksomme, fornuftløse Idee,
at lade et betydeligt Rum paa den fordeelagtigste Plads, under
Navn af Kongeloge, staae ledigt, medens der intet kunde være
ivejen for at indrette en saadan, og det en langt smukkere, naar
den kunde blive afbenyttet, vedblive at drage Straf paa Straf
over sig, som man seer. Og tør det uagtet denne overdrevne
Generøsitet endnu ikke have en Ende med Vanskelighederne og
Bortødslingerne af Theatrets Rum og Indtægter, siden Hofmar-
skalken langtfra skal være fornøjet med den anviiste Plads
eller troe H. M. Kongens Vilje rammet ved dette nye kostelige
Arrangement. Men heri tager han visseligen feil; thi mere kan
dog vel ikke den mest udsvævende Royalisme ville forlange end
at et i Gjeld fordybet, nyt Theater bortgiver sit kostbareste
Rum til en Kongeloge og en Hofloge. En Hofloge! Ja nu have
vi ogsaa en Hofloge.
   -- Af Indberetningerne om Høstens Udfald sees at den, især
paa Potetes, har været meget mislig over hele Agershuus Stift.
Om Høet lyder det bedre. I Rigets sydligste Egne har Aaret
været særdeles rigt. Voldsomme Storme have i Midten af inde-
værende Maaned raset ved Aalesund og Throndhjem.

   -- I Begyndelsen af Decbr. ventes den finmarkske Dampbaad
til Christiania for derfra at begive sig inden sin Route fra
Throndhjem af.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE