HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


NORGE
Statsborgeren 12. nov. 1837.

   -- Morgenbladet, som er saa taalmodigt under Rigstidendens
og den Kstnelles Dødningenap, har ikke taalt Statsborgerens
billige berigtigende Anmærkning til dets Beretning om en 4de
Novbrfest i Studentersamfundet. Da det gaaer til Bekjendelse
i Hovedsagen, nemlig at det Lag, som den 4de Novbr. afholdtes
af endeel Medlemmer af Studentersamfundet ikke var anrettet
i Anledning af Dagen, bekymre vi os ikke om at vederlægge dets
Skolemesternote om at Stbg. bør betænke hvad den kan skade
eller gavne ved Skriverier, der røbe en saa "tvetydig Tendenz."
Stbg.s Tendenz er Sandhed, og derfor betænkte vi os ikke paa
at berigtige, saavidt vi kunde, den feilende Mening, som Mblts
Beretning gav Anledning til der kunde opstaae baade i Sverrig
og Norge om Anlægget og Betydningen af hint tilfældige Lag.
Vi forstod den idetmindste som om der virkelig havde været
Samfundslag i Anledning af den 4de Novbr. Flere, som havde
faaet det Samme ud, spurgte os med Forundring, om Saadant
virkelig var skeet. Vi erkyndigede os da om Sammenhængen,
og fandt den at være følgende: Samfundets ordinære Forhand-
linger halte Tiden ud indtil nær Midnat. Intet hørtes om at
nogen Novemberfest nu skulde begynde. Et Snees Medlemmer
besluttede at blive tilbage sammen forat indhente den forsømte
Aftensmad. Dette skete under et Glas Punsch; og da 4de Novbr.
var seilet vel af, og man befandt sig et Stykke inde paa Refor-
mationsfestens Gebeet, erindrede man, at den mærkværdige Dag
saa nylig var hengleden, og saa sendte man den hiin Salut,
som vi, længe før den blev udbragt, have ønsket indsat mellem
faste Skaaler. Af samme Grund var det rimeligviis ogsaa, at
de Tilstedeværende anmodede Udbringeren om at offentlig-
gjøre den. Dette er 4de November-festen i det norske Studen-
tersamfund i 1837 i nøgen og mager Sandhed.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE