HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 1STE APRIL
Lillehammers Tilskuer 5. april 1844.

   I det katholske Kapel, hvis Altar ligesom Præsten og Kor-
drengene var sort dekoreret, holdtes i Løverdags en høitidelig
Sjelemesse, der bestod i en gribende Tale af Pastor Montz samt
i en særdeles smuk Messe, komponeret af Hr. Reissiger og ud-
ført af endeel af Theatrets kvindelige og mandlige Personale til
Orchester.
   -- Gauthiers Cirkus er fremdeles propfuld, hvortil især Pietro
Bonos uforlignelige Færdighed paa Linen bidrager. Han kunde
gjerne antage Navn af Luftkunstner, thi Luften synes ret at
være hans Element. Theatret kan derimod ikke rose sig af
stærkt Besøg; selv dets første Aften efter Gjenaabningen var
Huset kun bestaaende af en halvandethundrede Personer, uagtet
Stykket var nyt. Man haaber kun, at den store Opera "den
Stumme i Portici", som skal gives sidst i denne Maaned, vil
bringe nogen bedre Balance i Kassen tilveie.

   -- Maler Tidemand har fuldført i disse Dage en yndig natio-
nal original Komposition, som siges bestemt for Statsminister
Due i Stockholm. Den forestiller en gammel Bedstemoder for-
tællende Eventyr for et Par Børnebørn ved den blussende Arne.
Interessen i deres Ansigter under denne Belysning er saa ypper-
lig udtrykt, at man kan se, at det vel endog er en Spøgelse-
historie, den Gamle fortæller.

   -- Billedhugger Michelsen er hidventendes fra Trondhjem for
at overtage endeel Arbeider paa Slottet, navnligen i Kapellet.
Trondhjemmerne have ladet den Skam overgaa sig, at der ikke
har ladet sig tilveiebringe nok til en Büste af Michelsen af deres
d.III,b.3,s.583   Byes Velgjører Thomas Angell. De synes ikke engang at
erindre, at han fremdeles aarlig sparer dem for en heel Deel
Fattigudgifter, som ellers maatte falde dem tillast.
   -- Endeel af Maler Flintoes ældre og yngre Elever have hos
Tidemand ladet forfærdige et Portræt af ham, bestemt til at
ophænges i Tegneskolens Lokale.

   -- Vi have prægtigt Foraarsveir med stærk Solvarme om
Middagen; men det forslaar kun lidet paa de Snemasser, som
bedække Omegnen og Isen saalangt vi kunne øine.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE