HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

DEN GJÆVE NORMAND
[OM STUDENTENE OG 17. MAI]
TIL GAMLE B VON M AF M.
[OM Å FEIRE 17. MAI]
ATTER ET BRUDSTYKKE
AF "DEN UOVERTRÆFFELIGE NATUR"
FRA EN PRÆST TIL HØIFJELDS
(NB. til Storthinget og Regjeringen).
[FEIL I UTENLANDSKE EFTERRETNINGER
OM NORGE]
TIL SPROGVIDUNDRET I HOLMESTRAND
VINKELSKRIVEREN
ANMÆRKNINGER [TIL DIKTENE
FRAMNÆS -- BALESTRAND OG EIVINDVIG]
ATPAAORD
[TIL DIKTET FRAMNÆS -- BALESTRAND]
VINKELSKRIVEREN
BIOGRAPHISKE SKIZZER AV KAVALEERLIVET
[OM DANSKE SKUESPILLERE]
BIOGRAPHISKE SKIZZER AF KAVALEERLIVET
LITERATUR
[SØLVMEDALJE TIL KARI ALFSTAD O. FL.]
17DE MAI
LITERATUR
OVERLÆRER A. LASSENS LÆREBOG
I VERDENSHISTORIEN
EXECUTION -- AUCTION -- EXECUTION -- AUCTION
LITERATUR
OVERLÆRER A. LASSENS LÆREBOG
I VERDENSHISTORIEN
EXECUTION -- AUCTION -- EXECUTION -- AUCTION
[OM DET UBETINGEDE NÅDEVALG]
[OM MISJON BLANDT HEDNINGER]
ENGELSKE CARRICATURER
Betragtnings "Dybde".
Galanterie i Gallop.
Maadeligheds-Selskab.
Taalmodighed er en Dyd.
Advocaten og hans Clienter.
Anmærkning til Advocaten og hans Clienter.
BIOGRAPHISKE SKIZZER AF KAVALEERLIVET
[OM ET LIDERLIG RIMSTYKKE I DEN
NORDENFJELDSKE JOURNAL]
VELKOMMEN HJEM, TIL BARONEN
BEKJENDTGJØRELSE
KRITIK OVER OEHLENSCHLAGER
BONDEVIISDOM.
GAMLE JOMFRUER
BEKJENDTGJØRELSE
GAMLE JOMFRUER
[OM WELHAVEN OG DISTICHA MOT HAM
I STATSBORGEREN]
TIL DEN SVENSKE LITERÆRE ALMENHED!
HISTORISKE SUPPLEMENTER
TIL "DANMARKS POLITISKE FORBRYDELSER
IMOD NORGE"
AV PEER HALVORSEN SKOLEMESTERS NYE A. B. C.
HUUSMANDEN PAA MANGLEFJELD
LITERATUR
ANBEFALES DE NORSKE JAGTFORENINGERS
OPMÆRKSOMHED
AF PEER HALVORSEN SKOLEMESTERS NYE A. B. C
AF PEER HALVORSENS NYE A. B. C.
N. M. AALHOLM
(LITERATUR).
HØISTRETFÆRDIG KRITIK OVER
MAANEDSSKRIVTET BIEN
AF PEER HALVORSENS NYE A. B. C.
OM LOVENS 1 -- 6 -- 1
COPIISTEN
OM MAADEHOLD I DYD
LITERATUR
FORMODENTLIG DET SIDSTE
MORGENSTJERNSKE TOG
COPIISTEN
[POLEMIKKEN OM BISKOP MUNCH]
OM DEN UNGE SVENSKE SKJALD RIDDERSTAD,
FORFATTER AF "TIDSRUNOR"
OM DEN UNGE SVENSKE SKJALD RIDDERSTAD
FORFATTER AF "TIDSRUNOR".
AFFORDRET UNDERRETNING
[OM SAKEN MOT PRAEM]
En vakker Guldkjede.
[OM OEHLENSCHLÆGERS DIKT "KROGKLEVEN"]
[POLEMIKK MOT PRAEM]
[OM DEN RUSSISKE
GENERALKONSULS FLYTNING FRA KRISTIANSAND
TIL KRISTIANIA]
OM MAADEHOLD I DYD
OM MAADEHOLD I DYD
[OM TEATERKRITIKKEN]
[OM UNDERRETTSDOMMEN I WERGELANDS
SAK MOT PRAEM]
CARL DEN STORE, TORDENSKJOLD, NORGESREISEN,
AF OEHLENSCHLÄGER
OM HYKLERI
CARL DEN STORE, TORDENSKJOLD, NORGESREISEN,
AF OEHLENSCHLÄGER
"Karl den Store."
CARL DEN STORE, TORDENSKJOLD, NORGESREISEN,
AF OEHLENSCHLÄGER
"Tordenskjold."
CARL DEN STORE, TORDENSKJOLD, NORGESREISEN,
AF OEHLENSCHLÄGER
"Norgesreisen."
Pag. 90.
Pag. 49.
Pag. 118.
MIDLER TIL DEN NORSKE LANDALMUES OPLYSNING
HENRIK WERGELAND,
STUDENT WELHAVEN -- KBHVNSPOSTEN --
SVENSKE HEIMDALL
HENRIK WERGELAND,
STUDENT WELHAVEN -- KBHVNSPOSTEN --
SVENSKE HEIMDALL
TIL KIRKESANGER H. ALLUM
TIL DEN SAMME
SUPPLEMENTER TIL KRITIKEN OVER
OEHLENSCHLÄGER
TIL FORFATTEREN AF "TILLÆG TIL KRITIKEN
OVER OEHLENSCHLÄGER"
DEN UDØDELIGE HANS ALLUM
[ENKELTHETER AV PROCESSEN MED PRAEM]
[OM EN 17.MAI-TALE AV OLE HAAGENSTAD]
NORMÆNDENES NATIONALÆRE KRÆNKES
PAA MANGE MAADER
SVAR PAA ARTIKELEN I NO. 225 "OLE HAAGENSTAD
OG HANS RECENSENT"
FORSVAR FOR GEISTLIGHEDEN MOD BEBREIDELSER,
MAN HAR GJORT OG GJØR DENNE OVERHOVEDET
FOR MANGEL PAA VIRKSOMHED FOR OPLYSNINGEN
OG FOLKEUNDERVIISNINGEN
[OM W. A. WEXELS'S KRISTENDOMSFORKYNDELSE]
DETAILLERET FORSLAG TIL FEIRENDET AF
FESTEN "TIL FORFÆDRENES MINDE" FREMSAT TIL
FREMLÆGGELSE OG OMHANDLING I DET
NORSKE STUDENTERSAMFUND AF DEN
DERTIL NEDSATTE COMMITTÉ
[OM FESTEN "TIL FORFÆDRENES MINDE"]
REVERENDISSIMO SACERDOTI VINJENSI
FREDERICO INGJER
S. P. D.
LUCIFER.
SUPPLICANTEN
[OM DJEVELENS TILVÆRELSE]
NYHED
FORFATTEREN AF "NORGES DÆMRINGS" FLYTNING
LIVREETJENEREN.
OM "NORGES DÆMRING".
BEMÆRKNING VED OPSATSEN I FORRIGE NO.
BETITLET "NYHED".
BEMÆRKNINGER VED "NORGES DÆMRING
AF WELHAVEN".
TROMMEVISE TIL DÆMRINGENS FORFATTER
FORSKJELLIGE, ISANDHED COMPETENTE FOLKS
DOMME OVER "NORGES DÆMRING".
GRAVSKRIFT OVER EN PROKURATOR
GIGEVISE TIL DÆMRINGENS FORFATTER
"GJENNEMBRUD AF TAAGERNES FORSÆNKNING."
SIDESTYKKER:
[TIL BOKHANDLER JOHAN DAHL OM HANS
POETISKE KONKURRANSE]
BEKJENDTGJØRELSE
BEKJENDTGJØRELSER
Herrens Sygebulletins
VELÆRVÆRDIGE HR. PASTOR A. B. I MORGENBLADET
NO. 322, 1834
BEKJENDTGJØRELSE
FORLANGTE EPIGRAMMER TIL BOGHANLER DAHL
BEKJENDTGJØRELSER
Henrik Wergelands Bagvaskere.
[INNLEGG I DÆMRINGS-STRIDEN]
[OM "PAPEGØJEN" OG BOKHANDLER DAHL]
TANKER VED JOH. WELHAVENS "TIL VENNER OG
FIENDER" I MORGBL. NO. 36
OM NYE SVENSKFARVEDE VAABENKAPPER
KATTEN OG MUSEN
(SYTTENDE-MAIS DIGT AF PEDER HALVORSEN)
STUMPER
OM PARODIEREN
DEN BAGVENDTE ETIQUETTE
TIL BEDØMMEREN AF POESIERNE I BIENS
JULIHEFTE
[UTTALELSER AV HENRIK HERTZ OM NORDMENN
I KJØBENHAVN]
TIL EN VRED KLERK
TRÆK AF DEN PERIODISKE LITTERATURS
INDFLYDELSE PAA ALMUESMAND
SUNDHEDSKILDEN I EIDSVOLD
SKAALER
[OM SKOTSKE OVERSETTELSER AV NORSK
FOLKEPOESI]
MAXIMER
HUMANITET
[OM PROLOGEN VED DRONNINGENS
NÆRVÆR I TEATRET]
[OM SKILLING-MAGAZINET]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[HUMANITET]
HUMANITET
[NOTER TIL EN INNSENDT ARTIKKEL "OM
UNIFORMSFORANDRINGER OG
UNIFORMSREGLEMENTER"]
MORAL
POLITISKE NOTABENER
HUMANITET
[OM "GOD FAMILIE"]
[EN DANSK DOM OM FLINTOE]
[INNLEDNINGSORD TIL EN "SANG, AFSJUNGEN
I OPDAL DEN 17DE MAI 1835"]
EN ASTER TIL THEATERDIRECTIONEN
HUMANITET
[NOTE TIL POLEMIKK OM BESTYREREN
AV KORNMAGASINET I EIDSVOLL]
[NOTE TIL INNSENDT ARTIKKEL
OM MORGENBLADETS FINGERPEK I ANLEDNING
AV STORTINGSVALGET]
[OM NASJONALFARVEDE KOKARDER]
[OM EN MERKELIG POTETSORT]
[SVENSKE UTTALELSER OM NORGE]
[OM NASJONALKOKARDEN OG STUDENTENE]
[OM ANGREPET PÅ STUDENTERKOKARDEN
I "CHRISTIANIA INTELLIGENSSEDLER"]
[OM SPROGET PA TEATRET]
HUMANITET
POLENS AAND
NORSKT NATIONALPALLADS
OM DEN NATIONALE KOKARDE
[OM EN FORBEDRET LÆREBOK I RELIGION]
NB.
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[OM "SØNDAGENS INTELLIGENSSEDLER"]
I ANLEDNING AF STUDENT WELHAVENS
"TIL PROVST HERTZBERG"
OM NORGES SKJØNLITERATUR
[OM HONETT AMBISJON]
[OM NORSK SPROG PA TEATRET]
[OM NORGES OPKOMST]
[OM FOLKEØKNING OG OM BARNEDØDELIGHET PÅ
GRUNN AV BARNEDÅP OM VINTEREN]
[OM FORHOLDENE I RUSSLAND]
ALMUESKOLEVÆSENET BETRÆFFENDE
[FRALEGGELSE AV FORFATTERSKAPET
TIL EN ARTIKKEL]
BEKJENDTGJØRELSE
[OM HANDELSRETTIGHETER FOR VATERLAND]
ET BREV TIL CAPITAIN MARIBOE
[OVERSIKTSARTIKKEL]
ALMUESKOLEVÆSENET BETRÆFFENDE
NOK ET BREV TIL KAPITAIN MARIBOE
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[FORSVAR MOT BESKYLDNING FOR
STOCKHOLMSFARERI]
VILDFARELSER OG OVERTRO, SOM KOMMER
AF FALSKE SLUTNINGER FRA SAMMENTRÆFFENDE
OMSTÆNDIGHEDER.
[OVERSIKTSARTIKKEL]
TIL LIEUTENANT C. B. ROOSEN
OM DIPLOMATISK SMIDIGHED
[OM EN NY ABC]
TIL
DET THEOLOGISKE FACULTET
SVENSK INDFLYDELSE PAA NORSK TÆNKESÆT
[OM NORDAMERIKANERNES KARAKTER]
[POLITISKE NOTISER]
ARABISKE ORDSPROG
DISCURS OM NORGE MELLEM EN UDLÆNDING
OG EN DÆMRING
OVERSIGT AF DE SENERE POLITISKE
BEGIVENHEDER
SAMTALE IMELLEM SPØRGEREN OG DEN DØVE
HERRLICHE MORALIEN
HERRLICHE MORALIEN
YOUNGSGATEN
[OVERSIKTSARTIKKEL]
NORSKE FINKER
[REPUBLIKKEN]
[TALE VED PASTOR P. LUNDHS JORDFESTELSE
22. APRIL]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[KIRKEDEPARTEMENTET OG ARBEIDET
FOR FOLKEOPLYSNING]
[VATERLANDS ANSØKNING OM
KJØPSTADRETTIGHET]
SCENE
HERSKENDES MAXIMER
REPRÆSENTANTEN SVANØE FOR PONTOPPIDANS
STORE FORKLARING M. M.
EN SVENSK SPECIE MED DEN NORSKE RIGSLØVE PAA
[OM MONUMENT VED EIDSVOLL]
[STORTINGET OG FEST l7. MAI]
FORSLAG TIL LOV ANGAAENDE GRUNDLOVENS
ANBRINGELSE I KIRKERNE
Lov
angaaende Grundlovens Anbringelse i Kirkerne.
[OM ET NASJONALMINNE VED EIDSVOLL]
["DEN CONSTITUTIONELLE" OG "SVENSKE
MINERVA"]
VED DØDEN AFGANGNE
Liigpsalme.
KORRESPONDENZ OM DEN CONSTITUTIONELLE
EN LAP AF EN BILLET, SOM SYNES SKREVET
AF EN STORTHINGSMAND
HVEM BØR ERHOLDE KOMMANDOSTAVEN?
[OM KUNSTENS STILLING I NORGE]
ULYKKELIGE HÆNDELSER
SAMTALE MELLEM NOGEN OG INGEN
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[SVENSKE MINERVA OG EIDSVOLLSMINNET]
DEN CONSTITUTIONELLE AF 27DE OG 28DE JUNI
Egen paa Agershuus.
[OM AVSETTELSEN AV OBERST HAGEMANN]
POLITISKE BEGIVENHEDER
OM ALMUENS VÆBNINGSPLIGT
["DEN CONSTITUTIONELLE"S POLITIKK]
[BYFOLK, EMBEDSFOLK OG BØNDER]
[OM PROFESSOR LUNDHS OG GROSSERER
PLØENS DØD]
["VARME MARIBOESKE VAFLER"!]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
SAMTALE IMELLEM NOGEN OG INGEN
[OM KANDIDAT AUBERT'S AVSETTELSE]
[NOTE TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM
BYRÅCHEF BERNHOFT]
ET PORTRÆT AF EN SKURK
[FORSLAG OM Å INNKALLE PROFESSOR
DAVID TIL NORGE]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
RETTELSE [AV TRYKKFEIL I SANGEN "ROUGET
DE L'ISLE"]
OM BUREAUCHEF BERNHOFTS FÆDRELANDSSIND
(INDSENDT FORMENING)
DEN REPUBLIKANSKE FORFATNINGS SPARSOMHED
BEMÆRKNING OM SVENSKE MINERVA
[OVERSIKTSARTIKKEL]
THRONDHJEMSK VITTIGHED
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[L. K. DAA OG WERGELANDS HUND BELLA]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[INNLEGG I STRIDEN MED DAA OM HUNDEBITTET]
[STATSMINISTEREN OG RIKSRETTEN]
OM MORGENBLADETS "POLITISKE BAROMETER"
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[DEFENSORS FORSVAR I RIKSRETTEN]
[TILLEGG TIL INNSENDTE EKSEMPLER PÅ PRESTELIGE
DUMHETER]
[GJÆRINGEN I SPANIA]
OGSAA NOGLE LØVENSKIOLDSKE SYMPATHIER
SPØRGSMAAL TIL VEDKOMMENDE
OM EN VELMEENT FORANDRING AF l7DE MAI
[OVERSIKTSARTIKKEL]
ET BREV TIL EN VEN.
[ANMERKNING TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM
DEFENSOR VED RIKSRETTEN]
EN MEDBORGERLIG TAPPERHED AF KIRKEDEPARTEMENTET
Storthingets Opløsning.
STATSMINISTER LØVENSKIOLD
Rigsretten over Statsminister Løvenskiold.
NOGLE ORD ANGAAENDE DEFENSORS
FORSVARSSKRIVT FOR STATSMINISTEREN
TIL DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTION
[SVAR TIL "DEN CONSTITUTIONELLE"
OM "FOR MENIGMAND" OG WERGELANDS FORHOLD
TIL "STATSBORGEREN"]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[SVAR TIL "DEN CONSTITUTIONELLE" OM "FOR
MENIGMAND" OG "STATSBORGEREN"]
["RIDDERPARTIET"]
[SVENSK LOJALITET]
["DEN CONSTITUTIONELLE"S ANGREP PÅ
"STATSBORGEREN"]
[OM RIKSRETTSDOMMEN]
["DEN CONSTITUTIONELLE"S REDAKTØRER]
[ET TILFELLE AV DYRPLAGERI]
DANSKE LØGNE OM NORGE, TIL NYTTIGE
KUNDSKABERS UDBREDELSE
EN GAMMEL SKIK, SOM BURDE INDFØRES IGJEN
[FOUGSTAD OG STATSBORGEREN]
[SVAR TIL "DEN CONSTITUTIONELLE" OM "FOR
MENIGMAND" OG "STATSBORGEREN"]
DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTØRER
[OM KONGEBOLIGEN]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
ET TRÆK AF HENRIK WERGELAND SOM FALSK
FOLKEPROPHET
ET BESYNDERLIGT DRØMMESJUN OM DE
CONSTITUTIONELLE
[WERGELAND OG "DEN CONSTITUTIONELLE"]
DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTØRER.
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[WERGELAND OG "DEN CONSTITUTIONELLE"]