HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[SVENSKE MINERVA OG EIDSVOLLSMINNET]
Statsborgeren 26. juni 1836.

   Den Constitutionelle citerer nogle Udbrud af Svenske Minerva
over Statsborgerens Artikel imod de magtesløse Angreb paa
Eidsvollsmonumentet, der vække vor Deeltagelse over den hyste-
riske Lidenskabelighed, hvormed denne gamle og fornemme
Dame er saa plaget. Her yttrede den sig som en Slags Latter;
men, Gud hjælpe os! Enhver kjender nok Arten, at den ikke
er for munter. Og over det Haanlige i Snerpetrækkene vil ingen
fortørnes, som har noget Begreb om den Smerte, som trak dem:
Smerten over at være en Tidens Attegløime: over at denne i sine
Foretagender og Ræsonnements ingen Notice tager hverken af
hendes Sure eller Søde, spydige eller kattevenlige Bemærknin-
ger. Svenske Minerva har saaledes i Almindelighed vanskeligt
forat vække Opmærksomheden og drive den til et Svar, hvilket
allerede er en Yderlighed og maa være fremkaldt ved noget
ganske extraordinært Yderligt. Og naar saadant skeer, da
volder det dog ikke større offentlig Opmærksomhed hverken i
Sverig, hvor hun betragtes og behandles som et tilvant Huuskors,
eller i Norge, hvor man kjender vel til denne sørgelige Stilling,
end omtrentlig som naar det hedder i et Huus, hvor en gammel
sygelig Frøken har Tilhold, "nu har atter Frøkenen ovenpaa
faaet sit Tilfælde." Forresten har det ikke lykkets os at faa
Minerva selv ihænde, hvoraf kun et Par Exemplarer siges at
hidkomme som en smuk og passende Kuriositetspresent fra
H. E. Statsministeren, af hvis Kjøkken Redaktøren skal være en
fortrinlig Ven, til et Par Udvalgte; og efter det Referat, vi have
fra bemeldte norske Blad, har Paroxysmen været saa kort, at
den, al sin Heftighed uagtet, maa agtes ubetydelig og ikke mere
Opmærksomheden værdig, end hurtigt overgaaende Sygeligheds-
udbrud, som man ikke kan for, men lader gaa.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE