HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.282  
POLENS AAND

(Indsendt.)

Statsborgeren 29. nov. 1835.

   Pinkerton, der reiste for det engelske Bibelselskab siger om
den Deel af Polen, som Rusland, med Polens første Deling tog
paa sin Part: "Der bestaaer endnu imellem Polakker og Russer
et stærkt, skjøndt hemmeligt Nationalfiendskab, som yttrer sig
paa mangfoldige Maader. Saaledes fortæller man mig, at polske
Damer vægre sig ved at dandse med Polakker, der have taget
Tjeneste i russiske Regimenter. Dette dybt rodfæstede National-
had mod Russerne nævnes daglig i Polakkernes Familiecirkler
og private Sammenkomster."
   Listerne paa konfiskerede Eiendomme, tilhørende for en stor
Deel Beboere af disse Polens Provindser, efter den sidste hæ-
derlige Frihedskamp, er et talende Bilag til denne Bemærkning.   Saalænge saadan Nationalaand lever, -- naar den endog har
gjennemtrængt det Kjøn, der i andre for det Store og Høie
mere afsløvede Egne vanskeligere opvarmes af Fædrelands-
kjerlighedens hellige Ild, end sættes i Flamme ved pyntede
Fienders søde Ord -- det Kjøn, hvis Aands Livlighed eller
Slaphed fra Barndommens tidlige Aar lægger Grundvolden til
Mandens Tænke- og Følelsesmaade, -- saalænge -- er Polen ei
forloren,
skjøndt til en Tid lænkebundet!   Ogsaa blandt os ville disse Træk ikke læses uden Deeltagelse,
saalænge Trælsindets og Rangsygens og Hofstjerneglandsens og
Dæmringshaanens Sløvhed ikke endnu ganske har kunnet til-
intetgjøre Følelsen for et Folk, hvis Frisind og Heltemod og
Fædrelandskjerlighed lod det ikke ansee noget Offer for stort,
og hvis ædleste Kræfter, spredte omkring i alle Verdensdele,
maaskee i flere Ætled ville tjene til Frihedslysets Ledere over
Kloden, indtil de igjen, forenede i deres fælles Brændpunkt,
deres bloddrænkede Fædreland, igjen kunne samle sig til en
klartskinnende Sol. Heltenes Uenighed har sønderlemmet dette
Fædreneland. Haardt ere de straffede for denne Feil. Ogsaa
herved tjene de alle Folkeslag til advarende Exempel! Men
deres bedre Aand og deres Blod skal dog bære Frugter for
d.III,b.2,s.283   Andre: Naar den har opfyldt denne Bestemmelse, naar de ad-
spredte Sædemænd have udstrøet Aandens Sæd og seet den
voxe og trives, naar Verden -- er fri: da ville de under Fri-
hedens beskyttende Ly vende tilbage, selv eller i deres Ætlinge
gjensamle det Sønderlemmede, og i deres gjenopstandne Fæd-
reneland, Frihedens Høisæde, fæste Frihedens Sol lysende for
de frigjorte Nationer!
   Det skee! Polens høie Aand gjennemstrømme alle Folkeslag!
Polen opstaae med fornyet Glands! Dets Gjenfødelse være alle
frihedselskende Folks brændende Ønske paa Polens Dag -- den
29de Novbr.!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE