HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[FOUGSTAD OG STATSBORGEREN]
Morgenbladet 18. sept. 1836.

   Den af Hr. Fougstad i den Constitutionelles Dagsnummer
afgivne Forklaring indeholder saa megen Sandhed, at jeg kan
spare mig Umagen med videre Oplysninger om Experimentet
at gjøre ham til Redaktør af Statsborgeren. De vilde maaskee
ogsaa underkaste min Karakteer nye sønderflængende Operatio-
ner naar de maatte synes at antyde, at jeg derved kunde ville
gjøre mig til af den gode Hensigt, ved en saadan Amalgama-
tion at ville give denne nidkjære men vaklende Liberale den
Styrke, han tiltrænger, og den Popularitet udenfor de højere
Stænder, som han ikke havde vidst at erhverve, og anvise ham
en Virksomhed, som baade var ham hæderlig nok og vilde give
hans Forfaldenhed til Politiseren mangen god Ruus baade i
Bærme og bedre Sager. Hr. Fougstad vilde idetmindste have
forsonet Statsborgeren med dens fornemme Fiender, og gjen-
sidigen vilde Statsborgeren og Han udøvet en Skjersilds Ind-
d.III,b.2,s.513   flydelse paa hinanden. Hans efter politisk Virksomhed og Ind-
flydelse bævrende og overspændte Kræfter vilde havt særdeles
godt af, under passende Tøiler, at trække Statsborgerens hæl-
dende, af sin Kudsk forladte, Vogn paa Vej igjen, -- noget
som ikke var mere end billigt, da han selv havde gjort sit til
for at skyde den overende. At hr. F. hurtigere havde erhvervet
Bladet Portofrihed, end det lykkedes nuværende Redaktør Hr.
Krigsraad Flor, kunde man ogsaa tro. Og endelig vilde en
Nærmelse, om end iværksat med en Knibetang, imellem Hr. F.
og mig i politiske Anskuelser ikke været det jeg mindst vilde
paaskjønnet.
   Men jeg er jo fritagen for videre Oplysninger om dette paa-
faldende, men vel igjennemtænkte Arrangement, hvorved en
god Sag vilde været tjent; og da den Constitutionelle i denne
Tid giver mig mere at bestille, end dette poliske Blad kan
agtes værd af En, der gjør ligesaalidt af Poliskhed som af anden
Lumpenhed, saa burde jeg vel aflægge min ærbødigste Tak for
saadan Benefice for min Beqvemhed. Thi næst min Overbeviis-
ning er det denne jeg i politiske Anliggender tager i Betragt-
ning, omendskjøndt der gives kloge Folk, som handle omvendt.

   Jeg benytter denne Leilighed til at underrette dem, der
mundtlig som gjennem Pressen have yttret sig misbilligende
mit Forsæt at gjøre Rede for, hvad jeg har skrevet i Stats-
borgeren, at jeg troer bedst saaledes at undgaa Bagvaskelsen.
Den Constitutionelles Redaktions Had er mig ogsaa i denne
Henseende uforskyldt. Jeg kan bevise det, og vil det, ikke for
denne mig fiendtlige Coalitions Skyld, men for min egen, da
jeg ikke kan vide om dens Bagvaskelser om, at jeg i Statsbor-
geren udtømmer et hadsk Gemyt, hvorved dens voldsomme
Krænkelse af Anonymiteten skulde undskyldes, har fundet
Tiltro eller ikke hos Mennesker, hvis Agtelse det er mig om
at gjøre. Jeg vil ikke opfordre Redaktørerne til at vise samme
Aabenhed; men kun til at opgive mig, for hvilken Tid, (f. Ex.
den de tro jeg har skrevet meest i), jeg skal gjøre Regnskab,
da dette skal følge behørigen attesteret af Redaktøren Hr.
Flor, at Intet er fordulgt.

Den 15de September 1836.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE